2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 4 Kasım 1981 tarihinde kabul edilip 6 Kasım 1981 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun 12 Bölüm, 68 maddeden oluşmakta.

 • BİRİNCİ BÖLÜM
  • Kanunun Amacı, Kapsamı ve Tanımlar
   • Amaç
   • Kapsam
   • Tanımlar
 • İKİNCİ BÖLÜM
  • Genel Hükümler
  • Amaç
  • Ana ilkeler
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  • Üst Kuruluşlar
   • Yükseköğretim Kurulu
   • Yükseköğretim Kurulunun görevleri
   • Yükseköğretim Denetleme Kurulu
   • Yükseköğretim Denetleme Kurulunun görevleri
   • Üniversitelerarası Kurul
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  • Yükseköğretim Kurumları 
   • Yükseköğretim Kurumlarının görevleri
   • Üniversite Organları
    • Rektör
    • Senato
    • Üniversite Yönetim Kurulu
    • Dekan
    • Fakülte Kurulu
    • Fakülte Yönetim Kurulu
   • Enstitüler
    • Organlar
   • Yüksekokullar
    • Organlar
    • Bölüm
 • BEŞİNCİ BÖLÜM
  • Öğretim Elemanları
   • Öğretim üyelerinin görevleri
    • Doktor Öğretim Üyesi
    • Doçentlik ve atama
    • Doçentliğe atama
    • Profesörlüğe yükselme ve atama
    • Yabancı ülkelerde alınan doçentlik ünvanı
    • Yabancı ülkelerde alınan profesörlük ünvanı
   • Unvanların korunması
   • Emeklilik yaş haddi
   • Öğretim görevlileri
   • Okutmanlar
   • Araştırma görevlileri
   • Yabancı uyruklu öğretim elemanları
   • Öğretim elemanı yetiştirme
 • ALTINCI BÖLÜM
  • Çalışma esasları
   • Çalışma ve Denetim
    • Çalışma esasları
    • Üniversitelerin uygulama alanına yardımı
    • Kamu kuruluşları ve vakıflarda görevlendirme
    • Kurumlararası yardımlaşma
    • Öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması
 • YEDİNCİ BÖLÜM
  • Öğretim ve Öğrenciler
   • Lisans düzeyinde öğretim
   • Yükseköğretime giriş ve yerleştirme
   • Cari hizmet maliyetinin hesaplanması, öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri
   • Sosyal hizmetler
   • Ders kitapları ve eğitim-öğretim araçlarının basılıp çoğaltılması
   • Yabancı dil hazırlık eğitim – öğretimi
   • Lisans üstü öğretim
 • SEKİZİNCİ BÖLÜM
  • Memurlar ve Diğer Görevliler
   • Yönetim örgütleri
   • Atamalar
 • DOKUZUNCU BÖLÜM
  • Disiplin ve Ceza İşleri
  • Genel esaslar
  • Disiplin soruşturması ve savunma hakkı
  • Görevden uzaklaştırma
  • Zamanaşımı
  • Disiplin cezası verme yetkisi
  • Disiplin cezası verilmesinde uygulanacak temel ilkeler
  • Disiplin kurullarının teşekkülü
  • İtiraz
  • Özlük dosyasında saklama
  • Öğrencilerin disiplin işleri
 • ONUNCU BÖLÜM
  • Mali Hükümler
   • Gelir kaynakları
   • Mali kolaylıklar
   • İta amirliği, mali denetim
   • Döner sermaye
 • ONBİRİNCİ BÖLÜM
  • Çeşitli Hükümler
   • Siyasi partilere üyelik ve görev alma
   • Kurumlara dönüş
   • Oylama
   • Özlük hakları
   • Siciller
   • İzinler
   • Yönetmelikler
   • Yürürlükten kaldırılan kanun ve hükümler
 • ONİKİNCİ BÖLÜM
  • Geçici Maddeler
Okuma önerisi:  6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu
1.5.2547