3194 Sayılı İmar Kanunu

3194 Sayılı İmar Kanunu, 3 Mayıs 1985’te kabul edilip 9 Mayıs 1985 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun, yedi bölüm elli maddeden oluşmakta.

 • BİRİNCİ BÖLÜM
  • Genel Hükümler
   • Amaç
   • Kapsam
   • Genel esas
   • İstisnalar
   • Tanımlar
 • İKİNCİ BÖLÜM
  • İmar Planları ile İlgili Esaslar
   • Mekânsal planlama kademeleri
   • Halihazır harita ve imar planları
   • Planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması
   • İmar planlarında Bakanlığın yetkisi
   • İmar programları, kamulaştırma ve kısıtlılık hali
   • Kamuya ait gayrimenkuller
   • Cephe hattı
   • İmar planlarında umumi hizmetlere ve kamu hizmetlerine ayrılan yerler
   • İrtifak hakları
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  • Arazi ve Arsa Düzenleme Esasları
   • İfraz ve tevhid
   • Tescil ve şüyuun izalesi
   • Kamulaştırmadan arta kalan kısımlar
   • Parselasyon planlarının hazırlanması
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  • Yapı ve Yapı ile İlgili Esaslar
   • Yapı
   • Yapı ruhsatiyesi
   • Ruhsat alma şartları
   • Geliştirme alanlarında yapı ruhsatı
   • Yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürolarının kuruluşu, yetki alanları ve sorumlulukları
   • Yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürolarının sınıflandırılması
   • Kamuya ait yapı ve tesisler ile sanayi tesislerinde ruhsat
   • Köylerde yapılacak yapılar ve uyulacak esaslar
   • Müelliflik, fenni mesuliyet, şantiye şefliği, yapı müteahhitliği ve kayıtlar
   • Ruhsat müddeti
   • Yapı kullanma izni
   • Kullanma izni alınmamış yapılar
   • Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan yapılar
   • Umumi hizmetlere ayrılan yerlerde muvakkat yapılar
   • İnşaat, tamirat ve bahçe tanzimi ile ilgili tedbirler ve mükellefiyetler
   • Bina ön cephe hattı ile yol arası ve tabii zeminin kazılması
   • Kapıcı daireleri ve sığınaklar
   • Otoparklar
 • BEŞİNCİ BÖLÜM
  • Çeşitli Hükümler
  • Halihazır haritaların, imar planlarının ve yapı projelerinin hazırlanması ve uygulanması
  • Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar
  • Kamunun selameti için alınması gereken tedbirler
  • Arsaların yola bakan yüzleri
  • İdari müeyyideler
  • Yürürlükten kaldırılan hükümler
  • Yönetmelik
  • Mücavir alan
 • ALTINCI BÖLÜM
  • 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu ile İlgili Hükümler
 • YEDİNCİ BÖLÜM
  • Geçici Hüküm ler ve Yürürlük, Yürütme
   • Yapıların amacında kullanılması
   • Başka am açla kullanılan otopark yerleri
   • Önce verilen ruhsat ve izinler
   • Müşterek giriş
   • Örfü belde, paftos
   • Yönetmeliklerin çıkarılma süresi
   • Yürürlük
   • Yürütme
1.5.3194