5216 Sayılı Büyükşehir Kanunu

5216 Sayılı Büyükşehir Kanunu, 10 Temmuz 2004 tarihinde kabul edilip 23 Temmuz 2004 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun yedi bölümden oluşmaktadır.

 • BİRİNCİ BÖLÜM
  • Amaç, Kapsam ve Tanımlar
   • Amaç
   • Kapsam
   • Tanımlar
 • İKİNCİ BÖLÜM
  • Büyükşehir Belediyesinin Kuruluşu ve Sınırları
   • Kuruluş
   • Büyükşehir belediyesinin sınırları
   • Büyükşehir belediyesine katılma
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  • Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
   • Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları
   • Alt yapı hizmetleri
   • Ulaşım hizmetleri
   • Büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerinin yetkileri ve imtiyazları
   • Büyükşehir belediyesinin imar denetim yetkisi
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  • Büyükşehir Belediyesinin Organları
   • Büyükşehir belediye meclisi
   • Meclis toplantısı
   • Meclis kararlarının kesinleşmesi
   • İhtisas komisyonları
   • Büyükşehir belediye encümeni
   • Büyükşehir belediye başkanı
   • Büyükşehir belediye başkanının görev ve yetkileri
   • Belediye başkanlığının sona ermesi
   • Danışmanlar
 • BEŞİNCİ BÖLÜM
  • Büyükşehir Belediyesi Teşkilâtı ve Personeli
   • Büyükşehir belediyesi teşkilâtı
   • Personel istihdamı
 • ALTINCI BÖLÜM
  • Malî Hükümler
   • Büyükşehir belediyesinin gelirleri
   • Büyükşehir belediyesinin giderleri
   • Büyükşehir belediye bütçesi
   • Şirket kurulması
 • YEDİNCİ BÖLÜM
  • Çeşitli Hükümler
   • Belediyeler arası hizmet ilişkileri ve koordinasyon
   • Diğer hükümler
   • Değiştirilen hükümler
   • Yürürlükten kaldırılan hükümler
   • Yürürlük
   • Yürütme
 • 5216 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER
  • 2/7/2005 tarihli ve 5390 sayılı Kanunun hükmüdür
1.5.5216