5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 26 Eylül 2004 tarihinde kabul edilip 12 Ekim 2004 tarihinde 25611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İki kitap, yedi kısım ve toplam 42 bölümden oluşan 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu‘nun bölüm ve madde sıralamaları şu başlıklar halindedir:

 • BİRİNCİ KİTAP
  • Genel Hükümler
   • BİRİNCİ KISIM
    • Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı
     • BİRİNCİ BÖLÜM
      • Temel İlkeler ve Tanımlar
       • Ceza Kanununun amacı
       • Suçta ve cezada kanunîlik ilkesi
       • Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi
       • Kanunun bağlayıcılığı
       • Özel kanunlarla ilişki
       • Tanımlar
     • İKİNCİ BÖLÜM
      • Kanunun Uygulama Alanı
       • Zaman bakımından uygulama
       • Yer bakımından uygulama
       • Yabancı ülkede hüküm verilmesi
       • Görev suçları
       • Vatandaş tarafından işlenen suç
       • Yabancı tarafından işlenen suç
       • Diğer suçlar
       • Seçimlik cezalarda soruşturma
       • Soruşturma koşulu olan cezanın hesaplanması
       • Cezadan mahsup
       • Hak yoksunlukları
       • Geri verme
       • Yabancı kanunun göz önünde bulundurulması
   • İKİNCİ KISIM
    • Ceza Sorumluluğunun Esasları
     • BİRİNCİ BÖLÜM
      • Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği, Kast ve Taksir
       • Ceza sorumluluğunun şahsiliği
       • Kast
       • Taksir
       • Netice sebebiyle ağırlaşmış suç
     • İKİNCİ BÖLÜM
      • Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler
       • Kanunun hükmü ve amirin emri
       • Meşru savunma ve zorunluluk hali
       • Hakkın kullanılması ve ilgilinin rızası
       • Sınırın aşılması
       • Cebir ve şiddet, korkutma ve tehdit
       • Haksız tahrik
       • Hata
       • Yaş küçüklüğü
       • Akıl hastalığı
       • Sağır ve dilsizlik
       • Geçici nedenler, alkol veya uyuşturucu madde etkisinde olma
     • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
      • Suça Teşebbüs
       • Suça teşebbüs
       • Gönüllü vazgeçme
     • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
      • Suça İştirak
       • Faillik
       • Azmettirme
       • Yardım etme
       • Bağlılık kuralı
       • İştirak hâlinde işlenen suçlarda gönüllü vazgeçme
     • BEŞİNCİ BÖLÜM
      • Suçların İçtimaı
       • Bileşik suç
       • Zincirleme suç
       • Fikri içtima
   • ÜÇÜNCÜ KISIM
    • Yaptırımlar
     • BİRİNCİ BÖLÜM
      • Cezalar
       • Cezalar
       • Hapis cezaları
        • Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
        • Müebbet hapis cezası
        • Süreli hapis cezası
        • Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar
        • Hapis cezasının ertelenmesi
        • Adlî para cezası
     • İKİNCİ BÖLÜM
      • Güvenlik Tedbirleri
       • Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma
       • Eşya müsaderesi
       • Kazanç müsaderesi
       • Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri
       • Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri
       • Suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçlular
       • Sınır dışı edilme
       • Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri
     • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
      • Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi
       • Cezanın belirlenmesi
       • Takdiri indirim nedenleri
       • Mahsup
     • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
      • Dava ve Cezanın Düşürülmesi
       • Sanığın veya hükümlünün ölümü
       • Af
       • Dava zamanaşımı
       • Dava zamanaşımı süresinin durması veya kesilmesi
       • Ceza zamanaşımı
       • Ceza zamanaşımı ve hak yoksunlukları
       • Müsaderede zamanaşımı
       • Ceza zamanaşımının kesilmesi
       • Zamanaşımının hesabı ve uygulanması
       • Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlar
       • Dava veya cezanın düşmesinin etkisi
       • Önödeme
 • İKİNCİ KİTAP
  • Özel Hükümler
   • BİRİNCİ KISIM
    • Uluslararası Suçlar
     • BİRİNCİ BÖLÜM
      • Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar
       • Soykırım
       • İnsanlığa karşı suçlar
       • Örgüt
     • İKİNCİ BÖLÜM
      • Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti
       • Göçmen kaçakçılığı
       • İnsan ticareti
   • İKİNCİ KISIM
    • Kişilere Karşı Suçlar
     • BİRİNCİ BÖLÜM
      • Hayata Karşı Suçlar
       • Kasten öldürme
       • Nitelikli haller
       • Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi
       • İntihara yönlendirme
       • Taksirle öldürme
     • İKİNCİ BÖLÜM
      • Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar
       • Kasten yaralama
       • Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama
       • Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi
       • Taksirle yaralama
       • İnsan üzerinde deney
       • Organ veya doku ticareti
       • Zorunluluk hali
       • Etkin pişmanlık
     • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
      • İşkence ve Eziyet
       • İşkence
       • Neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence
       • Eziyet
     • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
      • Koruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlâli
       • Terk
       • Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi
     • BEŞİNCİ BÖLÜM
      • Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma
       • Çocuk düşürtme
       • Çocuk düşürme
       • Kısırlaştırma
     • ALTINCI BÖLÜM
      • Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar
       • Cinsel saldırı
       • Çocukların cinsel istismarı
       • Reşit olmayanla cinsel ilişki
       • Cinsel taciz
     • YEDİNCİ BÖLÜM
      • Hürriyete Karşı Suçlar
       • Tehdit
       • Şantaj
       • Cebir
       • Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
       • Etkin pişmanlık
       • Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması
       • Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi
       • Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi
       • Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi
       • İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme
       • Konut dokunulmazlığının ihlali
       • İş ve çalışma hürriyetinin ihlali
       • Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi
       • Ortak hüküm
       • Haksız arama
       • Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi
       • Nefret ve ayırımcılık
       • Kişilerin huzur ve sükununu bozma
       • Haberleşmenin engellenmesi
     • SEKİZİNCİ BÖLÜM
      • Şerefe Karşı Suçlar
       • Hakaret
       • Mağdurun belirlenmesi
       • İsnadın ispatı
       • İddia ve savunma dokunulmazlığı
       • Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret
       • Kişinin hatırasına hakaret
       • Soruşturma ve kovuşturma koşulu
     • DOKUZUNCU BÖLÜM
      • Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar
      • Haberleşmenin gizliliğini ihlal
      • Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması
      • Özel hayatın gizliliğini ihlal
      • Kişisel verilerin kaydedilmesi
      • Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme
      • Nitelikli haller
      • Verileri yok etmeme
      • Şikayet
      • Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması
     • ONUNCU BÖLÜM
      • Malvarlığına Karşı Suçlar
       • Hırsızlık
       • Nitelikli hırsızlık
       • Suçun gece vakti işlenmesi
       • Daha az cezayı gerektiren haller
       • Malın değerinin az olması
       • Kullanma hırsızlığı
       • Zorunluluk hâli
       • Yağma
       • Nitelikli yağma
       • Daha az cezayı gerektiren hâl
       • Mala zarar verme
       • Mala zarar vermenin nitelikli halleri
       • İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme
       • Hakkı olmayan yere tecavüz
       • Güveni kötüye kullanma
       • Bedelsiz senedi kullanma
       • Dolandırıcılık
       • Nitelikli dolandırıcılık
       • Daha az cezayı gerektiren hal
       • Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf
       • Hileli iflâs
       • Taksirli iflas
       • Karşılıksız yararlanma
       • Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi
       • Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi
       • Bilgi vermeme
       • Şahsi cezasızlık sebebi veya cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebep
       • Etkin pişmanlık
       • Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması
   • ÜÇÜNCÜ KISIM
    • Topluma Karşı Suçlar
     • BİRİNCİ BÖLÜM
      • Genel Tehlike Yaratan Suçlar
       • Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması
       • Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması
       • Radyasyon yayma
       • Atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme
       • Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi
       • Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali
       • İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama
       • Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması
       • İşaret ve engel koymama
       • Trafik güvenliğini tehlikeye sokma
       • Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma
     • İKİNCİ BÖLÜM
      • Çevreye Karşı Suçlar
       • Çevrenin kasten kirletilmesi
       • Çevrenin taksirle kirletilmesi
       • Gürültüye neden olma
       • İmar kirliliğine neden olma
     • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
      • Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar
       • Zehirli madde katma
       • Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti
       • Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma
       • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti
       • Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması
       • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma
       • Etkin pişmanlık
       • Zehirli madde imal ve ticareti
       • Sağlık için tehlikeli madde temini
       • Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma
       • Usulsüz ölü gömülmesi
     • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
      • Kamu Güvenine Karşı Suçlar
       • Parada sahtecilik
       • Paraya eşit sayılan değerler
       • Kıymetli damgada sahtecilik
       • Para ve kıymetli damgaları yapmaya yarayan araçlar
       • Etkin pişmanlık
       • Mühürde sahtecilik
       • Mühür bozma
       • Resmi belgede sahtecilik
       • Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek
       • Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan
       • Özel belgede sahtecilik
       • Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek
       • Açığa imzanın kötüye kullanılması
       • Resmi belge hükmünde belgeler
       • Daha az cezayı gerektiren hal
       • İçtima
     • BEŞİNCİ BÖLÜM
      • Kamu Barışına Karşı Suçlar
       • Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit
       • Suç işlemeye tahrik
       • Suçu ve suçluyu övme
       • Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
       • Kanunlara uymamaya tahrik
       • Ortak hüküm
       • Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma
       • Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
       • Etkin pişmanlık
       • Şapka ve Türk harfleri
     • ALTINCI BÖLÜM
      • Ulaşım Araçlarına veya Sabit Platformlara Karşı Suçlar
       • Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması
       • Kıt’a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit platformların işgali
     • YEDİNCİ BÖLÜM
      • Genel Ahlaka Karşı Suçlar
       • Hayasızca hareketler
       • Müstehcenlik
       • Fuhuş
       • Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama
       • Dilencilik
     • SEKİZİNCİ BÖLÜM
      • Aile Düzenine Karşı Suçlar
       • Birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören
       • Çocuğun soybağını değiştirme
       • Kötü muamele
       • Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali
       • Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması
     • DOKUZUNCU BÖLÜM
      • Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar
       • İhaleye fesat karıştırma
       • Edimin ifasına fesat karıştırma
       • Fiyatları etkileme
       • Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma
       • Ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması
       • Mal veya hizmet satımından kaçınma
       • Tefecilik
       • Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması
     • ONUNCU BÖLÜM
      • Bilişim Alanında Suçlar
       • Bilişim sistemine girme
       • Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme
       • Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması
       • Yasak cihaz veya programlar
       • Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması
   • DÖRDÜNCÜ KISIM
    • Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler
     • BİRİNCİ BÖLÜM
      • Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar
       • Zimmet
       • Etkin pişmanlık
       • Daha az cezayı gerektiren hal
       • İrtikap
       • Denetim görevinin ihmali
       • Rüşvet
       • Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması
       • Etkin pişmanlık
       • Nüfuz ticareti
       • Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması
       • Görevi kötüye kullanma
       • Göreve ilişkin sırrın açıklanması
       • Kamu görevlisinin ticareti
       • Kamu görevinin terki veya yapılmaması
       • Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf
       • Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi
       • Kanuna aykırı eğitim kurumu
       • Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma
       • Görevi yaptırmamak için direnme
       • Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma
     • İKİNCİ BÖLÜM
      • Adliyeye Karşı Suçlar
       • İftira
       • Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması
       • Etkin pişmanlık
       • Suç üstlenme
       • Suç uydurma
       • Yalan tanıklık
       • Şahsi cezasızlık veya cezanın azaltılmasını gerektiren sebepler
       • Etkin pişmanlık
       • Yalan yere yemin
       • Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık
       • Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs
       • Suçu bildirmeme
       • Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi
       • Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi
       • Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme
       • Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
       • Suçluyu kayırma
       • Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme
       • Gizliliğin ihlali
       • Ses veya görüntülerin kayda alınması
       • Genital muayene
       • Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs
       • Muhafaza görevini kötüye kullanma
       • Resmen teslim olunan mala elkonulması ve bozulması
       • Başkası yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girme
       • Hükümlü veya tutuklunun kaçması
       • Etkin pişmanlık
       • Kaçmaya imkan sağlama
       • Muhafızın görevini kötüye kullanması
       • Hükümlü veya tutukluların ayaklanması
       • İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak
       • Hak kullanımını ve beslenmeyi engelleme
     • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
      • Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar
      • Cumhurbaşkanına hakaret
      • Devletin egemenlik alametlerini aşağılama
      • Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama
     • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
      • Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar
       • Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak
       • Düşmanla işbirliği yapmak
       • Devlete karşı savaşa tahrik
       • Temel millî yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama
       • Yabancı devlet aleyhine asker toplama
       • Askerî tesisleri tahrip ve düşman askerî hareketleri yararına anlaşma
       • Düşman devlete maddi ve mali yardım
     • BEŞİNCİ BÖLÜM
      • Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar
       • Anayasayı ihlal
       • Cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldırı
       • Yasama organına karşı suç
       • Hükûmete karşı suç
       • Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silâhlı isyan
       • Silâhlı örgüt
       • Silâh sağlama
       • Suç için anlaşma
     • ALTINCI BÖLÜM
      • Milli Savunmaya Karşı Suçlar
       • Askerî komutanlıkların gasbı
       • Halkı askerlikten soğutma
       • Askerleri itaatsizliğe teşvik
       • Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma
       • Savaş zamanında emirlere uymama
       • Savaş zamanında yükümlülükler
       • Savaşta yalan haber yayma
       • Seferberlikle ilgili görevin ihmali
       • Düşmandan unvan ve benzeri payeler kabulü
     • YEDİNCİ BÖLÜM
      • Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk
       • Devletin güvenliğine ilişkin belgeler
       • Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme
       • Siyasal veya askerî casusluk
       • Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama
       • Gizli kalması gereken bilgileri açıklama
       • Uluslararası casusluk
       • Askerî yasak bölgelere girme
       • Devlet sırlarından yararlanma, Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik
       • Yasaklanan bilgileri temin
       • Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini
       • Yasaklanan bilgileri açıklama
       • Yasaklanan bilgileri siyasal veya askerî casusluk maksadıyla açıklama
       • Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi
       • Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma
     • SEKİZİNCİ BÖLÜM
      • Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar
       • Yabancı devlet başkanına karşı suç
       • Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret
       • Yabancı devlet temsilcilerine karşı suç
       • Karşılıklılık koşulu
     • DOKUZUNCU BÖLÜM
      • Son Hükümler
       • Yürürlük
       • Yürütme
5237-Sayılı-Türk-Ceza-Kanunu

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu orijinal kaynağına T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi‘nden ulaşılabilir.