Adalet Bakanlığının yetki, görev ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeler başta Anayasa ve 2992 sayılı Kanun olmak üzere çeşitli kanunlarda yer almaktadır. Bakanlığımızın yetki, görev ve sorumluluklarını düzenleyen kanunların başlıcaları aşağıda sıralanmıştır.

 • 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
 • 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu
 • 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu
 • 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunu
 • 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanunu
 • 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu
 • 5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu
 • 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun
 • 6384 sayılı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun
 • 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
 • 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri, İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanun
 • 1721 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanun
 • 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu
 • 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
 • 1136 sayılı Avukatlık Kanunu
 • 1512 sayılı Noterlik Kanunu
 • 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu
 • 6384 sayılı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun

Kaynak: Adalet Bakanlığı Stratejik Plan 2015 – 2019

Okuma önerisi:  2023 Yargı Vizyonunda 17 Yenilik