Adalet Bakanlığının Yetki ve Görevleri

Adalet Bakanlığı, yayımlamış olduğu  2015 – 2019 yıllarını kapsayan İkinci Stratejik Planında Bakanlığın yetki ve görevlerini yeniden sıraladı. Buna göre;

Anayasa ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ve diğer kanunlar uyarınca Adalet Bakanlığının başlıca görevleri şu şekildedir:

• Kanunlarda kurulması öngörülen mahkemeleri, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun olumlu görüşünü alarak açmak ve teşkilatlandırmak,

• Ceza infaz kurumları, icra ve iflas daireleri gibi adalet kurumlarını planlamak, kurmak; idari görevleri yönünden gözetim, denetimini yapmak ve geliştirmek,

• Bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi konularında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna teklifte bulunmak,

• Avukatlık ve Noterlik Kanunlarının Bakanlığa verdiği görevleri yapmak,

• Adli Sicil Kanunu uyarınca adli sicilin tutulması ile ilgili hizmetleri yürütmek,

• Adalet hizmetlerine ilişkin konularda, yabancı ülkelerle ilgili işlemleri yerine getirmek,

• Adalet hizmetleriyle ilgili konularda, gerekli araştırmalar ve hukuki düzenlemeleri yapmak, görüş bildirmek,

• Bakanlıklarca hazırlanan kanun ve kanun hükmünde kararname taslaklarının Başbakanlığa gönderilmesinden önce Türk hukuk sistemine ve kanun yapma tekniğine uygunluğunu incelemek,

• İlgili mevzuat hükümlerine göre infaz ve ıslah işlerini düzenlemek,

• İcra ve iflas daireleri vasıtasıyla, icra ve iflas işlemlerini yürütmek,

• Hâkimler ve Savcılar Kanununda belirtilen görevleri yapmak,

• Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda sayılan görevleri yapmak,

• Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun ile verilen görevleri yapmak,

• Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun ile verilen görevleri yapmak,

• Türkiye Adalet Akademisi Kanunu uyarınca verilen görevleri yapmak,

• Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri, İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanun uyarınca verilen görevleri yapmak,

• Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun uyarınca verilen görevleri yapmak,

• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun uyarınca verilen görevleri yapmak,

• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Türkiye aleyhine açılan davalara (Dış politikayı ilgilendirenler hariç) ilişkin süreçleri yürütmek,

• Mağdur haklarının korunup geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

• Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.