AİHM İçtihatları Bağlamında Türk ve Anglo Sakson Hukukunda Kolluğun Silah Kullanma Yetkisi İstanbul Ceza Hukuku ve Kriminoloji Arşivi No: 3 – Tuba Kelep PEKMEZ

Kolluğun silah kullanma yetkisi pek çok mevzuat tarafından kolluğa tanınan ve esasen görevin icrası olarak nitelendirilebilecek bir hukuka uygunluk sebebidir. Dolayısıyla yetkinin hukuka uygun şekilde ortaya çıkabilmesi için bazı koşullar çerçevesinde kullanılması gerekmektedir.

Bu koşullara riayet edilmediğinde ise kolluğun ceza hukuku bakımından sorumluluğu gündeme gelebilecektir. Bu eserde, kolluğun silah kullanma yetkisinin koşulları hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları hem de Türk hukukunda Anayasa, Türk Ceza Kanunu, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu ve kolluğa silah kullanma yetkisi veren diğer mevzuat ile yargı kararları bağlamında belirlenmeye; Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık’ta yer alan düzenleme ve uygulamalar da ele alınarak konu karşılaştırmalı bir biçimde ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Kitabın Künyesi:

Yazar: Tuba Kelep PEKMEZ
Yayınevi: On İki Levha Yayıncılık
ISBN: 978-605-152-195-4
Baskı tarihi: 2015-Haziran
Cilt: Amerikan Cilt
Boyut: 16 x 23,5 cm
Sayfa Sayısı: XXI + 233

9786051521954

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
Birinci Bölüm
TÜRK HUKUKUNDA KOLLUK VE SİLAH
I. KOLLUK
A. KAVRAM
B. TÜRLERİ
1. Faaliyet Sahası Bakımından
a. Genel Kolluk
(i) Polis
(ii) Jandarma
b. Özel Kolluk
(i) Kamu Özel Kolluğu
(ii) Özel Kişi Veya Kuruluşların Yerine Getirdiği Özel Kolluk Faaliyeti
c. Değerlendirme
2. Fonksiyonel Bakımdan
a. Adli Kolluk
b. İdari Kolluk
c. Değerlendirme
3. Silah Kullanma Yetkisi Bakımından
a. Silah Kullanma Yetkisini Haiz Kolluk
b. Silah Kullanma Yetkisini Haiz Olmayan Kolluk
II. SİLAH
A. TCK BAĞLAMINDA SİLAH
B. KOLLUĞUN SİLAH KULLANMA YETKİSİ BAKIMINDAN SİLAH

İkinci Bölüm
AİHM KARARLARINDA KOLLUĞUN SİLAH KULLANMASINA İLİŞKİN İLKELER
I. AİHS VE AİHM KARARLARINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
II. AİHM KARARLARI BAĞLAMINDA GETİRİLEN İLKELER
A. SİLAH KULLANMANIN İLGİLİ OLDUĞU HAKLAR
B. KANUNİLİK İLKESİ
1. Şekli Açıdan Kanunilik
2. Maddi Açıdan Kanunilik
C. SON ÇARE OLMA İLKESİ
D. ORANTILILIK İLKESİ
1. Korunan Hak ve Ulaşılmak İstenilen Amaç Bakımından
2. Kullanılan Araç Bakımından
E. KOLLUK MÜDAHALESİNİN PLANLANMASI VE İCRASI

Üçüncü Bölüm
TÜRK HUKUKUNDA KOLLUĞUN SİLAH KULLANMA YETKİSİ
I. KOLLUĞUN SİLAH KULLANMA YETKİSİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ
A. ZOR KULLANMA YETKİSİ VE SİLAH KULLANMA İLE İLİŞKİSİ
B. KANUN HÜKMÜNÜ İCRA BAĞLAMINDA KOLLUĞUN SİLAH KULLANMA YETKİSİ
II. KOLLUĞUN SİLAH KULLANABİLECEĞİ DURUMLAR
A. DİRENMENİN SONA ERDİRİLMESİ
1. Genel Olarak Direnme Kavramı
2. Silah Kullanılabilecek Direnme Halleri
B. YAKALAMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
1. Suçüstü Halinde Yakalama
2. Karar Veya Emir Üzerine Yakalama
C. ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR
III. SİLAH KULLANMA YETKİSİNİN UYGULANMA KOŞULLARI
A. SON ÇARE OLMASI
B. ORANTILILIK
IV. SİLAH KULLANMA YETKİSİNDE SINIRIN AŞILMASI VE HATA HALLERİ
A. SINIRIN AŞILMASI
B. HATA HALLERİ

Dördüncü Bölüm
ANGLO-SAKSON HUKUKUNDA KOLLUĞUN SİLAH KULLANMA YETKİSİ
I. ANGLO- SAKSON HUKUKUNDA KOLLUK VE SİLAH KAVRAMLARINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
A. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE KOLLUK TEŞKİLATI
B. BİRLEŞİK KRALLIK’TA KOLLUK TEŞKİLATI
C. ANGLO-SAKSON HUKUKU’NDA SİLAH
II. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
A. GENEL BİLGİLER
B. TARİHSEL GELİŞİM
1. Common Law Sistemi
2. Model Ceza Kanunu
3. Güç Kullanılan Suç Kuralı (Forcible Felony Rule)
4. Yaşamın Savunulması Kuralı
C. GÜNÜMÜZDEKİ DURUM
1. Amerikan Yüksek Mahkemesi’nin Görüşü
2. Eyalet Ceza Kanunları ve Polis Teşkilat Prensipleri
a. New York Eyaleti ve Polis Teşkilatı
b. Kaliforniya Eyaleti Ceza Kanunu ve Los Angeles Polis Teşkilatı
c. Pennsylvania Eyaleti ve Philedelphia Polis Teşkilatı
III. BİRLEŞİK KRALLIK
A. GENEL BİLGİLER
B. YASAL ÇERÇEVE VE UYGULAMA
1. Kanuni Düzenlemeler ve Uygulanması
2. Uygulama Kodları
IV. KARŞILAŞTIRMA
SONUÇ
KAYNAKÇA