Bankacılık Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları (2. Baskı) – Aristo Yayınevi

Av. Hakan TOKBAŞ ve Ali Suphi KURŞUN editörlüğünde, Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL danışmanlığında hazırlanan Bankacılık Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları Aristo Yayınevi etiketiyle ikinci baskısına ulaştı. Kitabın yazar kadrosu Doç. Dr. Ömer ÇINAR, Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU, Hâkim Mehmet Akif TUTUMLU, Yrd. Doç. Dr. Özlem TÜZÜNER, Yrd. Doç. Dr. Özge UZUN KAZMACI, Yrd. Doç. Dr. Esra HAMAMCIOĞLU ve Bayram UZUNOĞLAN’dan oluşuyor. Hediye Kitap Çekilişi ayrıntıları aşağıda yer almaktadır.

Tüketici Hukuk Enstitüsü projelerinden “Sektörel Bazda Tüketici Hukuku Uygulamaları Külliyatı“nın 12 ciltlik serisinden ilkini oluşturan  Bankacılık Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları kitabı, “derleme” ile “şerh” olmak üzere iki kitaptan ve topla 318 sayfa, sekiz kısımdan meydana gelmektedir.

Derleme kitabının ilk kısmında bankacılık sektörü ile kredi kartı, banka kartı ve benzeri yollarla hukuki ilişki içinde olan tüketici sayısı Bakanlığın istatistiki verilerinden hareketle konunun hususiyetine dikkat çekmek amacıyla açıklanmış, bankaların tüketicilerden elde ettikleri kazanç kalemleri belirtilerek bu kalemlere ilişkin açıklamalar yapılmış, bankaların mali dengesi grafiklerle gösterilmiştir.

Kitabın ikinci kısmını teşkil eden şerh ise derlemede ele alınan konularla paralellik kurulmaya gayret edilmek suretiyle özellik arz eden ve prensip ortaya koyan Yargıtay kararlarından oluşmaktadır.

Kitapta yer alan konuların ana başlıkları şu şekilde:

 • Bankacılık sektöründe tüketicilerin korunması, yaşanan sorunlar ve çözüme yönelik gümrük ve ticaret bakanlığınca yapılan faaliyetler
  • Tüketicinin korunması konusunda Bakanlıkça yapılan çalışmalar
  • 6502 Sayılı (Yeni) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bankacılık sektörüne ilişkin getirilen düzenlemeler
 • Tüketici hukukunun temel ilkelerinin bankacılık sektörü açısından değerlendirilmesi ve eleştirisi
  • Esas hizmetlerin kapsamına giren yan hizmetler için ek bedel talebi yasağı
  • Sözleşmeye ek olarak ücret ve masraf belgesi verilmesi zorunluluğu
  • Tüketici işlemlerinde şahsi teminat
  • Tüketici işlemlerinde faiz (Birleşik faiz yasağı)
  • Katılım bankaları
 • Tüketici kredisi sözleşmelerinin hukuki niteliği ve hükümleri
  • Tüketici kredisinin hukuki niteliği
  • Tüketici kredisinin hükümleri
 • Bankacılık sektöründe tüketici sözleşmeleri ve haksız şartlar
  • Tüketici sözleşmelerinde yer alan haksız şartlar
  • Bankacılık sektörü açısında genel işlem koşulları ve haksız şartlara ilişkin hususların değerlendirilmesi
 • Kredi sözleşmesi nedeniyle tüketiciden alınan dosya masraflarının istirdatı davası
  • Dosya masrafı kavramı ve hukuki dayanağı
  • İstirdat davasının usul hukuku yönünden özellikleri
 • Son düzenlemelere göre konut finansman sözleşmelerinde temerrüt
  • Konut finansman sözleşmeleri
  • Konut finansmanı sözleşmelerinde tarafların borçları
 • Bankacılık sektöründe kefalet
  • Genel olarak kefalet sözleşmesi
  • Bankacılık işlemlerindeki kefalete ilişkin TKHK düzenlemeleri
 • Banka kredi kartı sözleşmelerinin hukuki niteliği ve kart hamili bakımından avantajlarının sorgulanması
 • Tüketici kredisinin kapsam itibarıyla netleştirilmesi
 • Bankacılık sektöründe haksız şartlar
 • Tüketici kredisinde muacceliyet ve tüketicinin temerrüde düşmesi
 • Tüketici kredisi borcunu temin eden kefalet
 • Tüketici kredisine dair diğer yargıtay içtihatları

Hediye Kitap Çekilişi Katılım Şartları:

 • Türkiye Hukuk’un Facebook sayfası veya Twitter hesabından birini takip ediyor olmak.
 • Daha önce Türkiye Hukuk’un herhangi bir etkinliğinden faydalanmamış olmak.
 • 07 Haziran 2017 saat 10.00’a kadar kayıt formunu eksiksiz doldurmak.
 • Kayıt formu belirtilen tarih ve saatte kapatılarak formu dolduran ve yukarıdaki şartları taşıyanlar arasından kura çekilerek 1 kişi belirlenecektir. Kurada ismi belirlenen kişi Türkiye Hukuk Twitter hesabından ilan edilecektir.