İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 8-11. Maddeleri Bağlamında Çalışanların Hakları – Yrd. Doç. Dr. Evra ÇETİN

Çalışanların farklı hakları ile işverene tanınan yönetim hakkı arasında kurulacak dengenin sınırları, hukuk yazınında farklı açılardan ele alınabilecek oldukça geniş bir alanı kapsamakta. Ancak konunun eninde sonunda çalışanların insan hakları bağlamında tartışılması ve çalışanların hak ve özgürlüklerine müdahalenin meşru sınırlarının bu bağlamda değerlendirilmesi gerekmektedir.

Elinizdeki çalışma, çalışanların özel yaşam ve aile yaşamına saygı hakkı, düşünce, vicdan ve din özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve örgütlenme ve toplantı özgürlüklerine İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi tarafından sağlanan korumanın tespit edilmesi ve değerlendirilmesi amacını taşımaktadır. Konu, çalışma yaşamında bu hak ve özgürlükler çerçevesinde ortaya çıkabilecek somut müdahale şekilleri belirlenerek örnek kararlar ışığında değerlendirilmiştir.

Kitabın Künyesi:

Yazar: Yrd. Doç. Dr. Evra ÇETİN
Yayınevi: On İki Levha Yayıncılık
ISBN: 605-152-258-6
Baskı tarihi: 2015-Temmuz
Cilt: Karton Kapak
Boyut: 16.5 x 23.5 cm
Sayfa Sayısı: 679

ayh-1437060426

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ 
I. Konunun Önemi
II. ‘Çalışan’ Kavramının Belirlenmesi
III. Konunun Sunulması

Birinci Bölüm
Sözleşme’nin 8-11. Maddelerinin Önemi, Taraf Devletlerin Yükümlülükleri ve İHAM Tarafından Yapılan Denetim
I. SÖZLEŞME’NİN 8-11. MADDELERİNİN ÖNEMİ
A. Sözleşme Sisteminde Demokratik Toplumda Gereklilik Kriteri
B. Demokratik Toplumda Çoğulculuk ve Bireysel Özerklik
C. Çalışanların İHAS’ın 8-11. Madde Haklarının Korunmasının Önemi
1. İHAM’ın İç Hukukta Yapılan İstihdam Sınıflandırmalarına Bakışı
2. Çalışma İlişkilerinde Sözleşme Haklarından Feragat
a. Genel Olarak
b. Özel Hukuk İş İlişkilerinde Sözleşme Özgürlüğü
c. Çalışanın Sözleşme’nin 8-11. Madde Haklarından Feragati
II. 8-11. MADDE HAKLARININ ÇALIŞMA İLİŞKİLERİNDE KORUNMASI KONUSUNDA DEVLETİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
A. Genel Olarak
B. İHAS Sisteminde Devletlerin Yükümlülükleri
C. Devletin Kamu Çalışanlarının 8-11. Madde Haklarına Müdahale Etmeme Yükümlülüğü
1. Devletin İşveren Sıfatı ile Yükümlülüğü
2. İHAS 8-11. Madde Hak ve Özgürlükleri ile Bağlantılı Nedenlerle Kamu Hizmetine Kabul Edilmeme
D. Devletin Özel Sektör Çalışanlarının 8-11. Madde Haklarını Koruma Yükümlülüğü
1. Temel Hakları Yatay İlişkilerde Koruma Yükümlülüğünün Teorik Çerçevesi
2. Sözleşme Haklarının Yatay İlişkilerde Yorumu ve Uygulanması
a. Genel Olarak
b. Sözleşme Haklarının Dolaylı Yatay Etkisi
c. İHAM’ın Yatay Çalışma İlişkilerinde Devletin Yükümlülüklerini İnceleme Yöntemleri
(1) Gerekli Önlemleri Alma Yükümlülüğü
(2) Ulusal Yargı Kararlarının Sözleşme’ye Aykırılığından Kaynaklanan Yükümlülük
III. 8-11. MADDELER BAKIMINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİM
A. Genel Olarak
B. Müdahalenin Yasa ile Öngörülmesi
C. Müdahalenin Meşru Bir Amaca Dayanması
D. Müdahalenin Demokratik bir Toplumun Gereklerine Uygun Olması
1. Genel Olarak
2. Ölçülülük İlkesi
a. Genel Olarak
b. İHAM Uygulamasında Ölçülülük İlkesi
3. Devletlere Tanınan Takdir Marjı
IV. AYRIMCILIK YASAĞI
A. Doğrudan Ayrımcılık
B. Dolaylı Ayrımcılık
C. Ayrımcılığın Kanıtlanması
D. Ayrımcılık Yasağına İlişkin Başvuruların İncelenmesi Usulü Hakkında Bazı Sorunlar

İkinci Bölüm
Çalışanların Özel ve Aile Yaşamına Saygı Hakkı
I. Genel Olarak
II. 8. Maddenin Kapsamı
III. Çalışanların Özel ve Aile Yaşamının Korunması
A. Genel Olarak
B. Çalışanlara Uygulanan Testler
1. Genel Olarak
2. Alkol ve Uyuşturucu Testleri
3. HIV/AIDS Testleri
C. İşyerinde İzleme ve Gözetleme Uygulamaları
1. Genel Olarak
2. Çalışanın İletişimin İzlenmesi
3. Çalışanın Görsel olarak Gözetlenmesi
D. Çalışanların Üstünün ve Eşyalarının Aranması
E. Kıyafet Zorunluluğuna İlişkin Uygulamalar
F. Çalışanın Yaşam Tarzı ve Davranışlarına Yönelen Müdahaleler
G. Cinsel Yaşam ve Cinsel Yönelime İlişkin Müdahaleler
H. Çalışanların Aile Yaşamına Saygı Hakkı

Üçüncü Bölüm
Çalışanların Düşünce, Vicdan ve Din Özgürlüğü
I. Genel olarak
II. 9. Maddenin Kapsamı
III. Çalışanların Din ve Vicdan Özgürlüğünün Korunması
A. Çalışanların Vicdan Özgürlüğüne Yönelen Müdahaleler
B. Çalışanların Din ve İnancını Açıklama Özgürlüğüne Yönelen Müdahaleler
1. Genel Olarak
2. İş İlişkilerinde Din Yayma (Proselytism) Faaliyetleri
3. İşyerinde Dini Uygulamalara İlişkin Müdahaleler
4. Çalışan tarafından Din ve İnanca Dayanarak Görevin Reddedilmesi
5. İşyerinde Dini Kıyafet ve Aksesuarların (Sembollerin) Kullanılması
a. Genel Olarak
b. Kamu İşyerlerinde Dini Aksesuarların (Sembollerin) Kullanılması
IV. Dini Kurum ve Kuruluş Çalışanları
A. Genel Olarak
B. Devletin Doğrudan Müdahaleleri Karşısında Dini Kurum ve Kuruluş Çalışanlarının Durumu
C. Dini İşyeri/İşverenlik Çalışanlarına Sağlanan Koruma

Dördüncü Bölüm
Çalışanların İfade Özgürlüğü
I. Genel Olarak
II. Sözleşme’nin 10. maddesinin Kapsamı
A. Genel Olarak İfade Özgürlüğüne Verilen Anlam
B. İfade Özgürlüğünün İçerik Bakımından Kapsamı
C. İfade Özgürlüğünün Kullanılan Araç Bakımından Kapsamı
III. Çalışanların İfade Özgürlüğünün Korunması
A. Genel Olarak
B. Çalışanların Siyasi İfade ve Katılım Özgürlükleri
1. Genel olarak
2. Belli Kamu Çalışanlarının Siyasi İfade Özgürlüğüne Getirilen Sınırlamalar
3. Çalışanların Siyasi İfade ve Katılıma İlişkin Özgürlüklerine Yönelen Müdahaleler
C. Çalışanların İşyeri veya İşverenin Politikalarına İlişkin İfadeleri
1. Genel Olarak
2. Çalışanın Bilgi Uçurması (Whistleblowing)
a. Genel Olarak
b. Mahkeme’nin Bilgi Uçurma Konusundaki İçtihadı
3. Çalışanın İşyeri ve/veya İşveren Hakkındaki Eleştirel Açıklamaları
D. Sendika Üyelerinin İfade Özgürlüğüne Yönelen Müdahaleler
Beşinci Bölüm
Çalışanların Sendika Özgürlüğü
I. Genel Olarak
II. Sözleşme’nin 11. Maddesinde Sendika Özgürlüğü
A. Örgütlenme Özgürlüğü ve Sendika Özgürlüğünün Bağlantısı
B. Sendikaların Unsurlarına İlişkin Tespitler
III. Çalışanların Sendikal Hak ve Özgürlüklerinin Korunması
A. Genel Olarak
B. Sendika Özgürlüğünün Kapsamı ve Özgürlüğe Yönelen Müdahaleler
1. Bireysel Sendika Özgürlüğüne Yönelen Müdahaleler
a. Olumlu Sendika Özgürlüğü
(1) Sendika Kurma ve Sendikaya Üye Olma Hakkı
(a) Genel Olarak
(b) Belirli Grup ve Çalışanlar Bakımından Getirilen Sınırlamalar
(i) Genel Olarak
(ii) Konuya İlişkin İHAM İçtihadı
(2) Sendikal Ayrımcılığa Karşı Korunma Hakkı
b. Olumsuz Sendika Özgürlüğüne Yönelen Müdahaleler
(1) Genel Olarak
(2) Konuya İlişkin İHAM İçtihadı
2. Kolektif Sendika Özgürlüğüne Yönelen Müdahaleler
a. Genel Olarak
b. Sendikanın Kendi İç İlişkilerini Düzenleme Hakkı
c. Dinlenilme/Sesini Duyurma Hakkı
d. Toplu Sözleşme Hakkı
(1) Genel Olarak
(2) Konuya ilişkin İHAM İçtihadı
(3) Demir-Baykara Kararı: İHAM İçtihadında Yeni Açılımlar
e. Grev Hakkı
(1) Genel Olarak
(2) Konuya İlişkin Mahkeme İçtihadı

SONUÇ
KAYNAKÇA