ISAIAH BERLIN: İki Özgürlük Arasında – Alişan ÇAPAN

Elinizde tuttuğunuz, belki de birazdan sayfalarını çevirip okumaya koyulacağınız bu kitap, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Doktora Programı kapsamında kaleme alınmış “Isaiah Berlin’in Özgürlük Düşüncesi: Negatif Özgürlük – Pozitif Özgürlük Ayrımı” adlı doktora tezinin gözden geçirilmiş ve kısaltılmış halidir.

Metinde yapılan değişiklikler Türkçe’de henüz hakkında bir inceleme kitabı yayınlanmamış olan 20. yüzyılın en önemli liberal düşünürlerinden Isaiah Berlin’i akademik çevrelerin ötesinde bir okuyucu kitlesiyle buluşturma düşüncesinden kaynaklanmıştır. Bu mütevazı çalışma, özgürlük gibi “dipsiz kuyu” olarak nitelendirilebilecek bir konuyu bütün lehçeleriyle kuşatmaktan çok, Isaiah Berlin’in özgürlük kavramına yaptığı katkıların izini sürmeyi amaçlamaktadır.

Kitabın Künyesi:

Yazar: Alişan ÇAPAN
Yayınevi: On İki Levha Yayıncılık
ISBN: 605-152-264-7
Baskı tarihi: 2015-Temmuz
Cilt: Karton Kapak
Boyut: 13.5 x 21 cm
Sayfa Sayısı: 264

4dd4f670

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ – VII
İÇİNDEKİLER – XI
KISALTMALAR – XV
GİRİŞ – 1

Birinci Bölüm
Isaiah Berlin’in Düşünce Dünyasının Temelleri ve Ana İzlekleri
I. II. Dünya Savaşı Öncesinde Oxford’da Felsefe – 5
II. Karl Marx – 8
III. Düşünce Tarihi ve Siyaset Kuramı – 11
IV. Vico ile Herder – 13
V. Romantizm ile Karşı-Aydınlanma – 15
VI. Özgürlük Kavramı – 18
VII. Rus Düşünürler – 22
VIII. Yahudilik – 31
IX. Ara Değerlendirme: Berlin’in Özgünlüğü – 37

İkinci Bölüm
Isaiah Berlin’de Aydınlanma ve Karşı Aydınlanma
I. Isaiah Berlin’e Göre Monist Görüşün Temel Özellikleri – 40
II. Isaiah Berlin’in Aydınlanma ve Karşı Aydınlanma Kavramlarına Yaklaşımı – 44
III. Sturm & Drang – 59
IV. Gelenekten Kopuş – 71
V. Machiavelli: ilk kuşkular – 73
VI. Vico: Tarih Boyunca Kültürel Çeşitlilik – 94
VII. Kant: Ahlaki Özerklik – 100
VIII. Herder: Ulusal Kültürün Yeniden Gündeme Getirilmesi – 104
IX. Karşı Aydınlanmanın Bir Uç Örneği olarak Joseph de Maistre – 107
X. Tarihsel Başkaldırı: Romantik Hareket – 111
XI. Berlin’in Rasyonalist Geleneğe Getirdiği Eleştiriler – 123

Üçüncü Bölüm
Çoğulculuktan Liberalizme İki Özgürlük Kavramı
I. Çoğulculuktan Liberalizme – 133
II. İki Özgürlük Kavramı – 140
A. Tanımlar – 144
1. Negatif Özgürlük – 145
2. Pozitif Özgürlük – 156
3. İç kaleye Geri Çekilme – 161
B. Bireyin Kendi Kendisinin Efendisi Olma İsteği – 166
1. Bireyin Hür İradesi – 167
2. Sarastro Tapınağı – 171
3. Kendi Kaderini Tayin Etme ve Akılcılık – 177
4. Kendi Kaderini Tayin Etme Hakkının Toplumsal Görünümleri – 188
5. Kolektif Özyönetim – 190
6. Statü Arayışı – 193
7. Özgürlük ve Egemenlik – 201
8. Tek ile Çok – 205
C. Özgürlük Tanımlarından Kaynaklanan Bazı Sorunlar – 207
1. Devlet Müdahalesi ve Kamusal Alan ile Özel Alanın Belirlenmesi – 207
2. Negatif Özgürlük ve Liberal Gelenek – 220
III. Berlin’in Özgürlük Anlayışına Getirilen Eleştiriler – 227
A. Gerald Mac Callum’un Üçlü Özgürlük Anlayışı – 227
B. Charles Taylor’un Berlin Eleştirisi: İki
Özgürlük Kavramının Yanılgısı – 231

SONUÇ – 249
KAYNAKÇA – 255