Ortaklıklar Hukuku Pratik Çalışmaları – Engin Erdil

Vedat Kitapçılık’tan çıkan Engin Erdil’in Ortaklıklar Hukuku Pratik Çalışmaları kitabının ön sözünde şu ifadelere yer veriliyor:

Ortaklıklar Hukuku’na ilişkin pratik çalışma kitabının eksikliği öğrencilik yıllarımda olduğu gibi bugün de devam etmektedir. Türkiye’de Hukuk Fakültelerinde pratik çalışma adı altında az da olsa dersler yapılmakla birlikte herhangi bir dersle ilgili çözümlü pratik kitabı bulmak zordur. Oysa hukuk eğitiminde verilen bilgilerin anlaşılabilmesi için onun çoğu kez pratik yönüyle yani örneklerle birlikte yoğun bir şekilde öğrenciye aktarılması gerekir. Zira hukuk fakültesini bitirip avukatlık hayatına başladığımda derslerde öğretilen bilgilerin pratiğe yansıtılmasının, uyuşmazlığa uygulanmasının o kadar da kolay olmadığını anladım. Teorinin pratiğe aktarılmasında başarının sağlanabilmesi için hukuk fakültelerinde uygulamalı derslerin arttırılması şarttır. Ortaklıklar Hukuku kendine özgü kavramları olan, dışarıdan karmaşık ve içinden çıkılmaz bir hukuk dalı olarak gözükmekte ise de aslında mantığı çok basittir. Bu mantığı anlayabilmek için teorik bilgileri pratiğe yani uygulamaya aktarmak gerekir. Ortaklıklar Hukuku ile ilgili davalarda ve Mahkemelerde yaptığım bilirkişilik dolayısıyla edinilen uygulamaya yönelik tecrübeleri Ortaklıklar Hukuku sınavına çalışan öğrencilere onların anlayacağı basitlikte aktararak hem Ortaklıklar Hukuku’nun kavrayabilmeleri hem de sınavda başarı sağlayabilmeleri için bu kitabı hazırladım. Kitap Ortaklıklar Hukuku alanında cevaplı pratik çalışma olarak hazırlanmış ilk kitaptır. İlk olması itibariyle eksikliklerin olması tabiidir. Kitap okuyucularda gerekli ilgiyi gördüğünde sonraki baskılarda kitabı genişletme ve içeriğini zenginleştirmeyi düşünmekteyiz. Kitabın Hukuk Fakültesinde ve diğer Fakültelerde okuyan öğrencilere, Ortaklıklar Hukuku’na yeni başlayan uygulayıcılara ve hukuk camiasına faydalı olmasını temenni ederiz.

Engin ERDİL

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ V
İÇİNDEKİLER VII
KISALTMALAR XV

PRATİK ÇALIŞMA-1- 1
Adi Ortaklık, İnfisah, Yönetici Ortak, Tasfiye
CEVAPLAR 2

PRATİK ÇALIŞMA-2- 6
Adi Ortaklık, Ortakların Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu, Tescil İlan, Ortak Sayısı, Amaç
CEVAPLAR 7

PRATİK ÇALIŞMA 3- 8
Adi Ortaklık, Ortağın Şahsi Alacaklısı, Ortaklı Sözleşmesinde Öngörülen Haklı Sebep- Adi Ortaklığın Feshi, Çıkma-Çıkarılma
CEVAPLAR 9

PRATİK ÇALIŞMA-4- 11
Adi Komandit Ortaklık, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Ortaklık, Ortak Sayısı, Sorumluluk, Ortakların Niteliği, Denetim-Yönetim, Rekabet Yasağı
CEVAPLAR 13
PRATİK ÇALIŞMA-5- 16
Kollektif Ortaklık-Adi Ortaklık, Ortakların Sorumluluğu, Sözleşmede Zorunlu Kayıtlar
CEVAPLAR 17

PRATİK ÇALIŞMA-6- 19
Kollektif Ortaklık, Yönetim Yetkisi, Yönetim Yetkisinin Geri Alınması, Kollektif Ortaklığın Feshi Davası, Haklı Sebepler
CEVAPLAR 21

PRATİK ÇALIŞMA- 7- 24
Kollektif Ortaklık, Rekabet Yasağı, Haklı Sebep, Ortaklıktan Çıkarılma
CEVAPLAR 25

PRATİK ÇALIŞMA 8- 26
Kollektif Şirket Ortağının Ölümü
CEVAPLAR 27

PRATİK ÇALIŞMA-9- 28
Kollektif Şirket Haklı Sebep, Ortaklıktan Çıkarılma, Ayrılma Payı, İki Ortaklık Kollektif Şirkette Çıkarılma
CEVAPLAR 30

PRATİK ÇALIŞMA 10- 33
Sermaye Ortaklıklarında Ve Şahıs Ortaklıklarında Ortakların Kişisel Alacakları, Fesih Ve Tasfiye
CEVAPLAR 34

PRATİK ÇALIŞMA-11- 36
Limited Ortaklık, Genel Kurul Kararının Hükümsüzlük Halleri, Sermaye Artırımı- Sermaye Azaltılması
CEVAPLAR 37

PRATİK ÇALIŞMA 12- 40
Limited Ortaklık Payının Devri, Ek Edim Ve Yan Edim Yükümlülüğü
CEVAPLAR 42

PRATİK ÇALIŞMA 13- 45
Limited Ortaklık,Genel Kurul Kararının Hükümsüzlük Halleri, Çağrısız Genel Kurul Toplantısı, Sorumluluk Davası, Oy Hakkı Ve Hesaplanması
CEVAPLAR 46

PRATİK ÇALIŞMA 14- 49
Limited Şirketin Feshi, Ortaklardan Birinin Ölümü İle Şirketin Tek Ortağa Düşmesi, Ölen Ortağın Mirası Reddetmesi, Miras Nedeniyle Pay Sahipliği
CEVAPLAR 50

PRATİK ÇALIŞMA 15- 52
Limited Şirket Müdürü, Görevden Alma, Müdürlerin Hak ve Yükümlülükleri, Gündeme Bağlılık İlkesi, Ultra Vires Kuralı, Özden Organ İstemi
CEVAPLAR 54

PRATİK ÇALIŞMA 16- 58
Limited Ortaklık, Ortaklıktan Ayrılma Halleri, Çıkma
CEVAPLAR 61

PRATİK ÇALIŞMA-17- 65
Limited Ortaklık, Ortaklıktan Çıkarılma, Sermaye Payının Ödenmesinde Temerrüt, Iskat
CEVAPLAR 67

PRATİK ÇALIŞMA 18- 71
Limited Ortaklık, Kar Payı, Genel Kurul Kararının Hükümsüzlüğü, Ortaklığın Feshini İsteme, Yedek Akçe
CEVAPLAR 73

PRATİK ÇALIŞMA 19- 77
Limited Ortaklık, Genel Kurul Kararının Hükümsüzlüğü, Sermaye Artırımı, Sermayenin Azaltılması
CEVAPLAR 79

PRATİK ÇALIŞMA- 20- 86
Limited Ortaklık, Ortağın Şahsi Borcu, Tek Ortaklı Şirket, Borç Nedeniyle Şirketin Feshi Talebi
CEVAPLAR 87

PRATİK ÇALIŞMA-21- 88
Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Kararları, Batıl Kararlar, Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
CEVAPLAR 90

PRATİK ÇALIŞMA-22- 97
Anonim Ortaklık Ana Sözleşmesi, Sözleşmede Bulunması Zorunlu Kayıtlar, Kuruluş İşlemleri, Anonim Ortaklıklarda Sermaye
CEVAPLAR 98

PRATİK ÇALIŞMA 23- 101
Anonim Ortaklık Sermaye Borcu, Sermaye Borcunun Ödenmemesi, Iskat, Limited Ortaklık Sermaye Borcunda Temerrüt
CEVAPLAR 102
PRATİK ÇALIŞMA-24- 105
Anonim Ortaklık, Ortağın Ortaklığa Karşı Borçlanması, Ortaklıkla İşlem Yapma
CEVAPLAR 106

PRATİK ÇALIŞMA 25- 107
Anonim Ortaklıkta Eşit İşlem İlkesi, Rüçhan Hakkı, Azlık, Genel Kurul Kararının Hükümsüzlüğü, Anonim Ortaklığın Sona Erme Halleri, Anonim Ortaklığın Feshi, Ortaklıktan Çıkma-Çıkarılma
CEVAPLAR 110

PRATİK ÇALIŞMA-26- 116
Anonim Ortaklık, Yönetim Kurulunun Süresi, Genel Kurulu Toplama Yetkisi
CEVAPLAR 117

PRATİK ÇALIŞMA 27- 118
Anonim Ortaklık, Oydan Yoksunluk, YK Üyelerinin Şirketle İşlem Yapma Yasağı
CEVAPLAR 119

PRATİK ÇALIŞMA 28- 121
Anonim Ortaklık, Azlık Hakları, Genel Kurul Kararlarının İptali
CEVAPLAR 123

PRATİK ÇALIŞMA-29- 128
Anonim Ortaklık, Yönetim Kurulu Üyesinin Azli, Kamu Tüzel Kişisi Tarafından Atanan Yk Üyesi, Rekabet Yasağına Aykırılık, Gündeme Bağlılık İlkesi
CEVAPLAR 130

PRATİK ÇALIŞMA 30- 133
Anonim Ortaklık, Haklı Nedenlerle Ortaklığın Feshi, Ortaklıktan Çıkarılma, Tasfiye
CEVAPLAR 135

PRATİK ÇALIŞMA 31- 137
Anonim Ortaklık, Genel Kurul Kararının Hükümsüzlüğü, İptali İstenen Kararın İcrai Nitelikte Olmaması, İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu (İPSÖK), Yönetim Kurulu Üye Sayısının Belirlenmesi
CEVAPLAR 139

PRATİK ÇALIŞMA 32- 141
Anonim Ortaklık, Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı, Özel Denetim İsteme Hakkı
CEVAPLAR 142

PRATİK ÇALIŞMA 33- 144
Anonim Ortaklık Payının Devri, Bağlam
CEVAPLAR 146

PRATİK ÇALIŞMA 34- 151
Anonim Ortaklık, Yönetim Kurulu Üyelerinin Rekabet Yasağı
CEVAPLAR 153

PRATİK ÇALIŞMA 35- 156
Anonim Ortaklık, Yönetim Kurulunun Sorumluluğu, İbranın Geçerliliği, İbra Kararının İptali
CEVAPLAR 158

PRATİK ÇALIŞMA 36- 161
Anonim Ortaklık, Sona Erme ve Tasfiye, Organların Eksikliği
CEVAPLAR 162

PRATİK ÇALIŞMA 37- 164
Anonim Ortaklık, Temsil Yetkisi, YK’nın Devredilemez Yetkileri, Tek Ortaklı Aş’de Temsil, Tek İmza-Çift İmza
CEVAPLAR 166

PRATİK ÇALIŞMA 38- 169
Anonim Ortaklık, Yedek Akçe, Kar Payı
CEVAPLAR 170

PRATİK ÇALIŞMA 39- 175
Anonim Ortaklık, Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, Genel Kurul Nisapları, Genel Kurulun Devredilemeyen Yetkileri, Tahvil İntifa Senetleri Hak Sahipleri, Genel Kurul Toplantı Çeşitleri, Çağrı Usulü, GK Toplantısına Katılacaklar
CEVAPLAR 178

PRATİK ÇALIŞMA 40- 187
Anonim Ortaklık, İlk Kuruluş İşlemleri, Tescilden Önce Şirket Adına İşlem Yapma, Kanuna Karşı Hile, İlk Kurucuların Ve Yk’nın İbrası, Yk Sorumluluk Davası, Sermaye Artırımı Rüçhan Hakkı, Esas Sözleşmede Yer Alan Kuruculara Veya Emeği Geçen Diğer Kişilere Ödeme Yapılmasına İlişkin Hüküm, Olağan GK’nın Süresinde Yapılmaması, Sermaye Taahhüdü Dışında Esas Sözleşmeyle Ek Ödeme Kararlaştırılması, Bağlam, Şirketle İşlem Yapma Yasağı, Oyda İmtiyaz
CEVAPLAR 193

PRATİK ÇALIŞMA 41- 207
Anonim Ortaklık, Şirket Sermayesinin Kaybı, Borca Batıklık
CEVAPLAR 208
PRATİK ÇALIŞMA 42- 210
Anonim Ortaklık, Kar Payı Kararının Geri Alınması, Kar Payı Dağıtılmaması Halinde Kar Payı İçin Dava Açılması
CEVAPLAR 211

PRATİK ÇALIŞMA 43- 212
Halka Açık Anonim Ortaklık, Oyda İmtiyaz
CEVAPLAR 214

KAYNAKÇA 217
KAVRAM İNDEKSİ 219