Taşınmazların Birlikte Rehni – M. Tolga ÖZER

Aynı alacağı teminat altına almak için birden fazla taşınmazın rehni, özellikle yüksek meblağlı krediler söz konusu olduğunda, önemi yadsınamaz bir konudur. Buna rağmen Türk doktrininde, konu ile ilgili yazılmış olan birkaç makale dışında, geniş çaplı bir inceleme yapılmamıştır.

Çalışmada bu hukuk kurumu ayrıntıları ile ele alınarak, üzerilerinde fikir birliği olmayan konular ile ilgili hem doktrindeki farklı görüşler incelenmiş hem de ilgili konulara ilişkin yazar fikirlerini sunmuştur.

Kitabın Künyesi:

Yazar: M. Tolga ÖZER
Yayınevi: Filiz Kitabevi
ISBN: 978-975-368-402-6
Baskı tarihi: 2015-Mart
Boyut: 16 x 23,5 cm
Sayfa Sayısı: 102

pr_01_266_max

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ – 5
KISALTMALAR LİSTESİ – 11
GİRİŞ – 13

BİRİNCİ BÖLÜM
BİRLİKTE REHİN KAVRAMI, TARİHÇESİ VE UYGULAMA ALANI
I. BİRLİKTE REHİN KAVRAMI (PAYLI VE TOPLU REHİN KAVRAMLARI)- 14
II.BİRLİKTE REHNİN TARİHÇESİ – 16
III.BİRLİKTE REHNİN UYGULAMA ALANI – 19
A. GENEL OLARAK – 19
B. PAYLI MÜLKİYET PAYLARI -19
C. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ – 20
D. MADENLER – 21
E. GEMİLER – 23
F. HAVA ARAÇLARI – 25

İKİNCİ BÖLÜM
BİRLİKTE REHNİN KURULMASI
I. TOPLU REHİN  – 26
A. TOPLU REHİN DURUMUNDA OLUŞAN REHİN HAKKI ADETİ İLE İLGİLİ TEORİLER – 26
B. TOPLU REHNİN KURULABİLMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR – 28
1.Rehin ile Yüklenen Taşınmazların Aynı Kişiye veya Borçtan
Müteselsil Olarak Sorumlu Kişilere Ait Olması – 28
a.Taşınmazların Malikinin Aynı Kişi Olması – 28
b.Taşınmazların Borçtan Müteselsil Olarak Sorumlu Olan Maliklere Ait Olması – 29
2.Toplu Rehin Kurulabilmesi İçin Aranılan Şartların İnançlı Temlik Vasıtasıyla Dolanılması – 31
C. SÖZLEŞMEDEN DOĞAN TOPLU REHİN – 32
1.Toplu Rehin Sözleşmesinin Tarafları – 33
2.Tarafların Toplu Rehin Kurulması Konusunda Anlaşması – 34
3.Tarafların Toplu Rehin ve Paylı Rehnin Birlikte Uygulama Alanı Bulması Konusunda Anlaşmaları – 35
a.Paylı Rehinde, Aynı Malike Ait Olan Taşınmazların, Borcun Üzerlerine Düşen Kısmından, Toplu Rehin Esaslarına Göre Sorumlu Olması Konusunda Taraflarca Anlaşılması – 35
b.Paylı Rehinde, Farklı Maliklere Ait Taşınmazların, Borcun Üzerlerine Düşen Kısmından, Toplu Rehin Esaslarına Göre Sorumlu Olması Konusunda Taraflarca Anlaşılması – 36
c.Tarafların Kademeli Bir Rehin Kurulması Konusunda Anlaşmaları -37
4.Tarafların Üst Meblağ İpoteği Şeklinde Bir Toplu İpotek Kurulması Konusunda Anlaşmaları – 38
5.Tarafların Rehin Türü Konusunda Anlaşmaları – 38
D. KANUNDAN DOĞAN TOPLU REHİN – 39
1.Tescile Tabi Olmayan Kanuni Toplu Rehin Hakkı – 39
a.Genel Olarak – 39
b.Tescile Tabi Olmayan Kanuni Toplu İpoteğin Konusunu Oluşturabilecek Taşınmaz Türleri – 40
c.Farklı Maliklere Ait Taşınmazlar Üzerinde Tescile Tabi Olmayan Bir Toplu İpoteğin Kurulması – 41
d.Aynı Malike Ait Taşınmazlar Üzerinde Kurulan Tescile Tabi Olmayan Kanuni Toplu Rehin – 43
2.Tescile Tabi Kanuni Toplu Rehin  – 43
a.Toplu İpotek Şeklinde İnşaatçı İpoteği Kurulması Mümkün Müdür  – 43
b.6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’dan Doğan Tescile Tabi Kanuni İpotek Hakkı-45
E. TOPLU REHNİN TAPU SİCİLİNE TESCİLİ – 45
1.Tescil İşlemi – 45
2.Toplu Rehin Üzerinde Harç Sorunu -46
3.Mevcut Bir Rehne Başka Taşınmaz veya Taşınmazlar Eklenerek Oluşturulan Rehnin Tescili – 48
4.Toplu Rehin İçin Aranan Şartların Bulunmamasına Rağmen Toplu Rehnin Tescilinin Sonucu – 49
II.PAYLI REHİN – 50
A. GENEL OLARAK  – 50
B. REHİN YÜKÜNÜN TAŞINMAZLAR ARASINDA DAĞITIMI – 50
C. PAYLI REHİN DURUMUNDA TAPU SİCİLİNDE TAŞINMAZLAR ARASINDAKİ BAĞLANTININ KURULMASI GEREKLİLİĞİ-53
III.REHİNLİ TAŞINMAZIN BÖLÜNMESİ SONUCU OLUŞAN BİRLİKTE REHİN – 54
A. GENEL OLARAK – 54
B. REHİN YÜKÜNÜN BÖLÜNMESİ VE TARAFLARIN BUNUN AKSİNİ KARARLAŞTIRABİLMELERİ-54
1.Aksine Anlaşma İfadesinden Ne Anlaşılması Gerektiği – 55
2.Aksine Anlaşma Yapabilecek Tarafların Kimler Olduğu Sorunu – 56
3.Rehin Yükü Dağıtımını Kabul Etmeyen Alacaklının Alacağın Ödenmesini Talep Hakkı – 57
4.Rehin Yükünün Bölünmesi ile Birlikte Alacağın da Bölünüp Bölünmediği Sorunu  – 59
C. REHİNLİ TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ MÜLKİYET TÜRÜNÜN DEĞİŞİMİ SONUCUNDA BİR BİRLİKTE REHNİN OLUŞUP OLUŞMAYACAĞI – 60
1.Rehinli Taşınmaz Üzerindeki Tek Kişi Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi Durumunun Toplu Rehne Etkisi – 60
2.Rehinli Taşınmazın Üzerindeki Mülkiyetin Kat Mülkiyetine Dönüştürülmesi – 61
3.Üzerinde Paylı veya Elbirliği Haline Mülkiyet Bulunan Rehinli Taşınmazın Taksim Edilmesi – 61

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
REHNİN KURULMASINDAN SONRA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLERİN BİRLİKTE REHNE ETKİSİ
I. ALACAĞIN DEVRİNİN BİRLİKTE REHNE ETKİSİ – 63
A. ALACAĞIN İRADİ DEVRİNİN BİRLİKTE REHNE ETKİSİ – 63
B. ALACAĞIN KANUNİ İNTİKALİNİN BİRLİKTE REHNE ETKİSİ- 65
1.Genel Olarak – 65
2.Toplu Rehinde – 65
a.Borçtan Şahsen Sorumlu Olmayan Malikin Taşınmazları Üzerinde Kurulan Toplu Rehin Durumunda- 65
b.Borçtan Şahsen Sorumlu Olan Maliklerin Taşınmazları Üzerinde Kurulan Toplu Rehin Durumunda – 67
b.1. Taşınmaz Maliklerinin Tamamının Müteselsil Borçlu Olmaları Durumunda – 67
b.2. Taşınmaz Maliklerinin Biri veya Bir Kısmının Borcun Müteselsil Kefili Olması Durumunda – 69
3.Paylı Rehinde -70
II.REHİNLİ TAŞINMAZIN DEVRİNİN BİRLİKTE REHNE ETKİSİ -70
A. TOPLU REHİN DURUMUNDA -70
B. PAYLI REHİN DURUMUNDA – 71
III.TAŞINMAZLARIN BİRLEŞTİRİLMESİNİN BİRLİKTE REHNE ETKİSİ – 72
A. TAŞINMAZLARIN DEVLET ELİYLE BİRLEŞTİRİLMESİNİN BİRLİKTE REHNE ETKİSİ – 72
B. TAŞINMAZLARIN TARAFLARIN İRADESİ İLE BİRLEŞTİRİLMESİNİN BİRLİKTE REHNE ETKİSİ  – 76

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BİRLİKTE REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ VE TERKİNİ
I. BİRLİKTE REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ- 77
A. TOPLU REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ – 77
1.Genel Olarak -77
2.Rehinli Taşınmazların Aynı Malike Ait Olması Durumunda – 78
3.Rehin Konusu Taşınmazların Farklı Maliklere Ait Olması Durumunda-80
4.Alacağına Rüçhanlı Bir Toplu Rehin Bulunan Alacaklının Paraya Çevirme Talebinde Bulunması Durumunda-81
5.Toplu Rehin Durumunda Alacaklıya Taşınmazları Özel Yoldan Paraya Çevirme Yetkisinin Verilip Verilemeyeceği-83
B. PAYLI REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ – 86
1.Paraya Çevirme İşlemi -86
2.Paylı Rehin Durumunda Alacaklıya Taşınmazları Özel Yoldan Paraya Çevirme Yetkisinin Verilip Verilemeyeceği – 87
II.BİRLİKTE REHNİN TERKİNİ – 87
A. GENEL OLARAK – 87
B. TERKİN İÇİN RIZASI ARANACAK KİŞİLER – 88
1.Toplu Rehin Durumunda – 88
2.Paylı Rehin Durumunda – 91

SONUÇ – 93
KAYNAKÇA – 99