2802 Sayılı HAKİMLER VE SAVCILAR KANUNU

2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 24 Şubat 1983 tarihinde kabul edilip 17971 sayılı Resmî Gazete’de 26 Şubat 1983 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi. Toplam on bir kısımdan ve yirmi bir bölümden oluşan Hakimler ve Savcılar Kanunu’nda 122 madde ile 38 geçici madde yer almakta.

İlgili kanunun kısım, bölüm ve başlıklarının sıralaması şu şekilde:

 • BİRİNCİ KISIM
  • Genel Hükümler
   • BİRİNCİ BÖLÜM
    • Amaç ve Kapsam
     • Amaç
     • Kapsam
     • Tanımlar
      • a) Hakim
      • b) Savcı
   • İKİNCİ BÖLÜM
    • Haklar ve Ödevlere İlişkin Temel İlkeler
     • Bağımsızlık, teminat ve ödevler
     • Gözetim ve denetim hakkı
     • Denetim, inceleme, soruşturma ve kovuşturma
 • İKİNCİ KISIM
  • Hakimlik ve Savcılık
   • BİRİNCİ BÖLÜM
    • Adaylık Dönemi
     • Adaylık
     • Adayların nitelikleri
     • Adaylığa atama
     • Yazılı yarışma sınavı ve mülâkatın yapılış şekli
     • Adaylık süresi ve eğitim
     • Adaylar hakkında düzenlenecek belgeler
     • Adaylık süresi içinde göreve son verme
    • Atama
    • Muvazzaf askerlik hizmetinin değerlendirilmesi
   • İKİNCİ BÖLÜM
    • Hakimliğin ve Savcılığın Sınıf ve Dereceleri
     • Sınıflar ve kıdem
     • Adli yargı ile ilgili cetvel 
     • İdari yargı ile ilgili cetvel
   • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
    • İlerleme ve Yükselme
     • Genel Kural
     • Kademe ilerlemesinin usul ve esasları
     • Kademe ilerlemesi
     • Derece yükselmesinin koşulları
     • Derece yükselmesinde listelerin yayımı
     • Üst mercilerce verilecek siciller
     • Müfettişlerce verilecek hal kağıtları
     • Adalet Bakanlığı merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarında bulunanlar
     • Yargıtay ve Danıştay hizmetinde olanlar
     • Eserler
     • Kanun yolu değerlendirme formu
     • Yükselme çeşitleri
     • Yükselmeye layık görülmeyenler
     • Lisans üstü öğrenim ve uzmanlık eğitimi 
   • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
    • Birinci Sınıfa Ayrılma Koşul ve Yöntemleri ile Birinci Sınıf Hâkim ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi
     • Birinci sınıfa ayrılma koşulları
     • Birinci sınıf hâkim ve savcıların çalışmalarının değerlendirilmesi
   • BEŞİNCİ BÖLÜM
    • Eşitlik ve Yer Değiştirme
     • Eşitlik
     • Yer değiştirme suretiyle atanma
     • Görev değiştirme
     • Adalet Bakanlığı merkez kuruluşuna atama şartları ve şekli 
     • Hakimlik ve savcılık görevlerine tekrar atanma 
     • Diğer hizmetlerden mesleğe atanma
     • Yeniden atanma
     • Terhis edilenlerin görevlerine dönmesi
     • Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi
     • İşe başlamama halinde yapılacak işlem
  • ÜÇÜNCÜ KISIM
   • Hakimlik ve Savcılık Teminatı
    • BİRİNCİ BÖLÜM
     • Teminat
      • Hakimlik ve savcılık teminatı
      • Teklif yapılması
      • Özel durumlarda atama
    • İKİNCİ BÖLÜM
     • Geçici yetki ve Görevler
      • Geçici yetki ile görevlendirme
      • Başka iş ve görevler
      • Yurtdışında eğitim ve malî haklar
      • Yurtdışında görevlendirme ve malî haklar
    • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
     • Hakimlik ve Savcılık Görevlerinin Sona Ermesi
      • Meslekten Çekilme
      • Olağanüstü hallerde çekilmede usul ve genel olarak çekilmenin sonuçları
      • Hakimlik ve savcılık görevlerinin sona ermesi
  • DÖRDÜNCÜ KISIM
   • Çalışma Saatleri, İzinler
    • BİRİNCİ BÖLÜM
     • Çalışma Saatleri
      • Çalışma saatleri
      • Yıllık ara vermeden yararlanma
    • İKİNCİ BÖLÜM
     • İzinler
      • İzinler
      • İyileşme halinde göreve dönüş
  • BEŞİNCİ KISIM
   • Siciller
    • Sicil ve özlük dosyaları
    • Gizli sicil
    • Açık sicil ve özlük dosyası
    • Sicil vermeye yetkili olanlar ve uygulanacak ilkeler
  • ALTINCI KISIM
   • Disiplin Cezaları, Görevden Uzaklaştırma
    • BİRİNCİ BÖLÜM
     • Disiplin Cezaları
      • Disiplin cezaları
      • Uyarma cezası
      • Aylıktan kesme cezası
      • Kınama cezası
      • Kademe ilerlemesini durdurma cezası
      • Derece yükselmesini durdurma cezası
      • Yer değiştirme cezası
      • Meslekten çıkarma cezası
      • Bir üst veya alt derece disiplin cezası uygulanması
      • Savunma hakkı
      • Ceza soruşturması veya kovuşturması ile disiplin soruşturmasının bir arada yürütülmesi ve zamanaşımı
      • Yeniden inceleme ve itiraz
      • Uygulama
      • Disiplin cezalarının sicilden silinmesi
      • İhbar ve şikayet
    • İKİNCİ BÖLÜM
     • Görevden Uzaklaştırma
      • Görevden uzaklaştırma
      • Görevden uzaklaştırılanların hakları
      • Görevden uzaklaştırma kararının kaldırılması
      • Göreve tekrar başlatmanın zorunlu olduğu haller
      • Süre
 • YEDİNCİ KISIM
  • Soruşturma ve Kovuşturma
   • BİRİNCİ BÖLÜM
    • Soruşturma
     • Soruşturma
     • Önceden izin alınmasını gerektirmeyen haller
     • Soruşturmada savunma
     • Tutuklama mercii
     • Soruşturmanın tamamlanması
     • Yakalama ve sorgu usulü
   • İKİNCİ BÖLÜM
    • Kovuşturma
     • Kovuşturma kararı ve ilk soruşturma
     • Son soruşturma merciileri
     • Son soruşturma merciinin saptanması
     • İlk soruşturmada itiraz usulü
   • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
    • Kişisel Suçlar
     • Kişisel suçlarda soruşturma ve kovuşturma
     • Tazminat davaları
   • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
    • Ortak Hükümler
     • Ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü hâlleri
     • Davalar
     • Dosyanın gönderilmesi
     • İhbar ve şikayetler
     • Birinci sınıf hakim ve savcılar hakkında uygulanacak hükümler
 • SEKİZİNCİ KISIM
  • Denetim
   • Teftiş Kurulu
   • Adalet müfettişleri
   • Yetkiler
 • DOKUZUNCU KISIM
  • Mali ve Sosyal Haklar ve Yardımlar
   • BİRİNCİ BÖLÜM
    • Mali Haklar
     • Mali haklar
   • İKİNCİ BÖLÜM
    • Aylık Tablosu ve Aylıklar
     • Aylık tablosu
     • Katsayı
     • Brüt aylık tutarı
     • Yargı ödeneği ve ek ödeme
     • Ders ve konferans ücretleri
     • Aylık ve ödeneğin ödeme zamanı
     • Adaylıktan ve açıktan atanmada aylık ve ödeneğe hak kazanma
   • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
    • Sosyal Haklar ve Yardımlar
     • Lojmandan yararlanma
     • Diğer sosyal yardımlar 
     • Meslekî Kıyafet, Kitap ve Bilgisayar Yardımı
     • Silah edinme
     • Mesleki kimlik kartı
 • ONUNCU KISIM
  • Adalet Komisyonlarının Kuruluş ve Görevleri
   • Kuruluş
   • Görevleri
   • Zorunlu hâllerde görevlendirme
   • Soruşturma ve kovuşturma usulü
   • Kıyafet
 • ONBİRİNCİ KISIM
  • Çeşitli Hükümler
   • İlke kararları
   • Meslek içi eğitim
   • Uygulanacak hükümler
   • Yönetmelik
   • Kaldırılan hükümler
   • Yürürlük
   • Yürütme
Onemli-Kanun-Numaralari-2.docx
Okuma önerisi:  2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu

2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu‘nun orijinal kaynağına T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi‘nden ulaşılabilir.