Avukatlık Asgari Ücret Tarifelerinde Ortalama Yüzde 110 Artış Yapıldı

2022-2023 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre çeşitli kalemlerde yüzde 70 ila yüzde 199 arasında olmak üzere ortalama yüzde 110 artışa gidildi. Duruşmalı işlerin ücretleri de -Sayıştay hesap yargılamaları dışında- duruşmasız işlerin iki katı olarak belirlendi.

Konuyla ilgili Tükiye Barolar Birliği tarafından yazılı açıklama şu şekilde:

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde, maktu ücretlere ilişkin önceki Tarife’nin yayımı sonrası oluşan mali tablo dikkate alınarak, çeşitli kalemlerde yüzde 70 ile yüzde 199 arasında olmak üzere ortalama yüzde 110 oranında artış yapılmıştır.

Tarife’de, duruşmasız işler için yapılan artışa ek olarak, duruşmalı işlerin ücretleri -Sayıştay hesap yargılamaları dışında- duruşmasız işlerin iki katı olarak belirlenmiştir.

Tarife’nin nisbi ücretleri düzenleyen Üçüncü Kısmına yeni bir basamak eklenmiştir. Bu kapsamda yeni eklenen 100.000 TL limitli ve yüzde 16 oranlı ilk basamağın yanında eskiden 40.000 TL olan yüzde 15 oranlı basamak da 100.000 TL olarak belirlenmiştir. Takip eden basamaklarda da benzer şekilde hem miktarlarda hem de oranlarda artış sağlanmıştır. Böylelikle açılan davaların büyük bir kısmını oluşturan ilk dört basamakta yer alan kalemlerde önemli miktarda artış gerçekleştirilmiştir.

Kaynak

2022- 2023 YILI AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA ÖZET

2022- 2023 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, 03.09.2022 tarihli 311942 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Meslektaşlarımızın emeklerinin karşılığını almaları için azami çaba gösterdiğimiz bu süreç sonunda gelinen noktada Tarifemizin yaşadığımız ekonomik sorunların çözümüne katkı olması umudu ile yapılan değişikler aşağıda sıralanmaktadır:

1. Maktu ücretlere ilişkin önceki Tarife’nin yayımı sonrası oluşan mali tablo dikkate alınarak, çeşitli kalemlerde yüzde 70 ile yüzde 199 arasında olmak üzere ortalama yüzde 110 oranında artış yapılmıştır.

2. Tarife’nin “Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret” başlıklı Üçüncü Kısmına yeni bir basamak eklenmiştir. Bu kapsamda yeni eklenen 100.000 TL limitli ve yüzde 16 oranlı ilk basamağın yanında eskiden 40.000 TL olan yüzde 15 oranlı basamak da 100.000 TL olarak belirlenmiştir. Takip eden basamaklarda da benzer şekilde miktar ve oranlar artırılarak yeniden düzenlenmiştir. Böylece, dava konusu miktara bağlı olarak önceki tarifeye oranla kayda değer artık gerçekleştirilmiştir.

3. Tarife’nin “Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret” başlıklı Üçüncü Kısmına yeni bir basamak eklenmiştir. Bu kapsamda 40.000 TL’lik ilk basamak 100.000 TL’ye yükseltilmiştir. Ayrıca ilk basamak için önceki tarifede yüzde 15 olan oran yüzde 16’ya çıkarılmıştır. Takip eden basamaklarda da benzer şekilde miktar ve oranlar artırılarak yeniden düzenlenmiştir. Böylece, dava konusu miktara bağlı olarak önceki tarifeye oranla kayda değer artık gerçekleştirilmiştir.

4. Tarife’nin “Arabuluculuk, uzlaşma ve her türlü sulh anlaşmasında ücret” başlıklı 16. maddesinin ikinci fıkrasında değişikliğe gidilerek, dava şartı arabuluculuk aşamasında avukat aracılığı ile takip edilen işlerde anlaşma belgesinin imzalanması halinde, avukatın anlaşma belgesinin hazırlanması için sarf ettiği ilave emek ve mesai göz önünde bulundurularak tarife maddesi uyarınca hesaplanacak ücrete dörtte bir oranında artış yapılması sağlanmıştır.

5. Yargı kararlarına uygun olarak Tarife’nin İkinci Kısım Birinci Bölümü’nde dördüncü bentte yer alan “Vergi mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için” ve İkinci Kısım İkinci Bölüm 16. bent “İdare ve Vergi mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için” (a) ve (b), 20. bent “Danıştay’da ilk derecede görülen dava ve işler için” (a) ve (b) ile 23. bendin (b) alt bendinde duruşmalı işler, duruşmasız işler için belirlenen miktarın iki katı olarak düzenlenmiştir.

6. Yargı kararlarının gereğini yerine getirmek amacıyla Tarife’nin “Tüketici mahkemeleri ve tüketici hakem heyetlerinde ücret” başlıklı 12. maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere “Ancak, hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez.” hükmü ile “Ancak, mevcut olduğu halde tüketici hakem heyetine sunulmayan bir bilgi veya belgenin tüketici mahkemesine sunulması nedeniyle kararın iptali halinde tüketici aleyhine vekalet ücretine hükmedilemez.” şeklinde iki fıkra eklenmiştir.

Kaynak

Resmî Gazete