Davayı Takip Etmeyen Avukattan Maddi ve Manevi Tazminat Talebinde Bulunmak Mümkün Mü?

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Esas No: 2013/3-56 Karar No: 2013/1525 Tarih: 06.11.2013 

Davacı dava dilekçesinde, çalıştığı iş yerinden haksız olarak çıkarılması sebebiyle işe iade ve kıdem-ihbar tazminatı davaları açması için  avukata vekalet verdiğini; avukatın davaları yetkisiz mahkemede açtığını; mahkemenin yetkisizlik kararı üzerine yetkili mahkemeye süresinde başvurmadığını; bu sebeple de hak kaybına uğradığını belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 100 TL maddi ve 5.000 TL manevi tazminatın davalı avukattan tahsilini talep etmiştir.

satir1

Borçlar Kanunu’nun 390. maddesi gereğince vekilin vekaleti icrada özen ve sadakat göstermek borcu bulunmaktadır. Vekalet sözleşmesi ile avukat işini doğruluk kurallarına göre özenle yapıp, mesleğinin gerektirdiği biçimde yerine getirdiği takdirde ancak o zaman sorumluluktan kurtulur. Temyizde alınan hükme göre:

satir2

Ancak, BK’nin 49.maddesi gereğince manevi tazminatın istenebilmesi için davacının kişilik haklarının hukuka aykırı olarak saldırıya uğramış olması gerekir.

satir3


Sonuç itibarıyla; yalnızca vekalet sözleşmesinin ihlali, manevi tazminat için yeterli olmayıp kişilik haklarının hukuka aykırı bir biçimde saldırıya uğraması sonucu manevi bir zarar doğmalı ve bu durumda usulünce ispatlanması gerekmektedir.