Selçuk Hukuk Kongresi

Düzenleyen:

Selçuk Hukuk Kongresi, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

17,18,19 Aralık 2020

Konuşmacılar:

 • 1. Gün – 17 Aralık 2020
  • Prof. Dr. Mehmet Ünal
  • Prof. Dr. Gökhan Antalya
  • Doç. Dr. A. Dilşâd Keskin
  • Dr. Öğr. Üyesi Özlem Acar Ünal
  • Dr. Öğr. Üyesi Semih Yünlü
  • Dr. Öğr. Üyesi Sinan Sami Akkurt
  • Prof. Dr. Serkan Çınarlı
  • Prof. Dr. Ümit Süleyman Üstün
  • Dr. iur. Alara Efsun Yazıcıoğlu
  • Dr. Yunus Eraslan
  • Dr. Hüseyin Bilgin
  • Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ziya Çalışkan
  • Prof. Dr. Rıza Ayhan
  • Dr. Öğr. Üyesi Murat Can Pehlivanoğlu
  • Dr. Öğr. Üyesi Ebru Tüzemen Atik
  • Dr. Öğr. Üyesi Kağan Susuz
  • Dr. Öğr. Üyesi Nazım Aksoy
  • Dr. Öğr. Üyesi Damla Songur
  • Prof. Dr. Zehra Odyakmaz
  • Doç. Dr. Cem Şenol
  • Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Erol
  • Dr. Öğr. Üyesi Sırrı Düğer
  • Dr. Öğr. Üyesi Selman Sacit Boz
  • Dr. Sezin Öztoprak
  • Prof. Dr. Fatih Uşan
  • Prof. Dr. Haluk Hadi Sümer
  • Prof. Dr. Nezihe Binnur Tulukcu
  • Dr. Öğr. Üyesi Hatice Duygu Özer
  • Dr. Öğr. Üyesi Ş. Esra Baskan
  • Dr. Öğr. Üyesi Sevgi Dursun Ateş
 • 2. Gün – 18 Aralık 2020
  • Prof. Dr. Fikret Eren
  • Doç. Dr. Mehmet Akçaal
  • Dr. Öğr. Üyesi Adem Yelmen
  • Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Akça
  • Dr. Öğr. Üyesi Agâh Kürşat Karauz
  • Dr. Öğr. Üyesi Ayşen Çilenti Konuralp
  • Prof. Dr. Berrin Akbulut
  • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Maden
  • Dr. Öğr. Üyesi Hasan Çataklı
  • Öğr. Gör. Dr. İsmail Çınar
  • Dr. Öğr. Üyesi Ercan Yaşar
  • Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Cankurt
  • Prof. Dr. Faruk Bilir
  • Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Özkan Duvan
  • Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Bayraktar
  • Dr. Öğr. Üyesi M. Emre Tulay
  • Dr. Öğr. Üyesi Özlem Çelik
  • Arş. Gör. Dr. Türker Ertaş
  • Prof. Dr. Haluk Burcuoğlu
  • Doç. Dr. Alper Uyumaz
  • Dr. Öğr. Üyesi Hakkı Mert Doğu
  • Dr. Öğr. Üyesi Nurten İnce Akman
  • Dr. Öğr. Üyesi Banu Bilge Sarıhan
  • Dr. Öğr. Üyesi Emrah Kulaklı
  • Prof. Dr. Talat Canbolat
  • Doç. Dr. Ertuğrul Yuvalı
  • Dr. Öğr. Üyesi Baki Oğuz Mülayim
  • Dr. Öğr. Üyesi Dilek Dulay Yangın
  • Dr. Öğr. Ayşegül Ekin
  • Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Kayık Aydınalp
 • 3. Gün – 19 Aralık 2020
  • Prof. Dr. Hasan Ayrancı
  • Prof. Dr. Hayrunnisa Özdemir
  • Dr. Öğr. Üyesi Salih Polater
  • Dr. Öğr. Üyesi Onur Sarı
  • Dr. Öğr. Üyesi Cannur Ercan
  • Arş. Gör. F. Ceren Sadioğlu
  • Doç. Dr. Nuran Koyuncu
  • Doç. Dr. Atike Eda Manav Özdemir
  • Dr. Öğr. Üyesi Serhat Eskiyörük
  • Dr. Öğr. Üyesi Mesut Şöhret
  • Dr. Öğr. Üyesi Bayram Doğan
  • Arş. Gör. Dr. Saadet Kök Değerli
  • Öğr. Gör. Dr. Burcu Görkemli
  • Prof. Dr. Ejder Yılmaz
  • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kodakoğlu
  • Dr. Öğr. Üyesi Anıl Köroğlu
  • Dr. Öğr. Üyesi E. Gökçe Karabel
  • Dr. Öğr. Üyesi Hilal Ünal Kaya
  • Dr. Öğr. Üyesi Meltem Ercan Özler

Kongre Konuları

 • 1. Gün – 17 Aralık 2020
  • Hukuk Fonksiyonu Olarak Hakkın Korunması
  • Embriyonun Evlat Edinilmesi
  • Ölüm Bizi Ayırana Dek?!: Süresiz Yoksulluk Nafakası
  • Sosyal Medya Kullanıcıları Tarafından Gerçekleştirilen Yaygın Kişilik Hakkı İhlallerinin Örneklenmesi
  • 7253 Sayılı Yeni Sosyal Medya Yasasının Getirdikleri
  • Cumhurbaşkanlığı Sistemi Sonrası Bütçede Ön izin İlkesinin Değerlendirilmesi
  • Dijital Hizmet Vergileri: Var Olan Sorunların Etkili Bir Çözümü mü, Yeni Sorunların Başlangıç Noktası mı?
  • İmar Barışına İlişkin Olarak 2018 Yılında Yapılan Kanun Düzenlemesinden Kaynaklanan Güncel İdari Uyuşmazlıklar
  • Son Değişikliklerden Sonra İdari Yargıda Yürütmeyi Durdurma Müessesesi
  • Kamu Yararı Kavramına Genel Bir Bakış
  • Basiretli İş Adamı Gibi Hareket Etme Yükümlülüğü ve Elektronik Ticaret Platformlarının Alıcılara Karşı Sorumluluğu
  • Kambiyo Senetlerinde Senet Bedelinin Farklı Şekillerde Gösterilmesi ve Hayatın Olağan Akışına Aykırılık Kıstası
  • Koronavirüs Tedbirlerinin Kambiyo Senetlerindeki Sürelere Etkisi
  • Türk Ticaret Kanunu’na Getirilen “Geçici Madde 13” Hükmünün Hukukiliğinin Değerlendirilmesi
  • Teşebbüslerin Olağanüstü Dönemlerdeki Ekonomik Karar ve Davranışlarının Hukuki Değerlendirmesi
  • Covid-19 Salgını Döneminde Alınan Kararların Hukukiliği Bağlamında Türk Hukukunda Mevcut Duruma Yönelik Düşünceler ve Öneriler
  • Ekonomik Şiddet Durumunda İdarenin Görev ve Sorumlulukları
  • Kamu Sağlığı ve İstimval
  • Kamu Hizmetinin İfasında Gönüllü (Arızî) İşbirlikçileri Uğradığı Zararlardan İdarenin Sorumluluğu
  • Depremden Doğan Zararlarda Sosyal Risk İlkesinin Uygulanabilirliği
 • 2. Gün – 18 Aralık 2020
  • Mirasın Paylaşılmasında Aile Konutunun Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi
  • Sağlararası Tasarrufların Tenkisinde Sıra
  • Mirastan Feragat Sözleşmesinin Mirasın Açılmasından Önce Beklenen Miras Hakkının Devri Sözleşmesi ile Karşılaştırılması
  • Dijital Varlıkların Mirasçılara İntikali
  • Küçüğün Tıbbi Müdahaleye Rızasının Katılım Hakkı Çerçevesinde Değerlendirilmesi
  • “Korunması Amaçlanan Hukuki Değer”, “Suç Fiilinin Konusu” ve “Suçun Mağduru” Kavramları ve Bu Bağlamda “Zarar Suçu / Tehlike Suçu”
  • Otonom Taşıtların Kullanımında Ortaya Çıkan ikileme Sebep Olan Durumlar ve Taksirli Eylemden Kaynaklı Cezai Sorumluluk
  • Hırsızlık Suçunun Maddi Unsurlarından “Malın Başkasına Aidiyeti” ve Bu Unsurun Kast Bağlamında Yol Açtığı Sorunlar
  • Klasik Ceza Muhakemesine Alternatif Usullerde Yaptırımın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi
  • Adım Adım e-Ceza Muhakemesi Hukukuna Doğru
  • Bireysel Başvuru İçtihadında Mahkemeye Erişim Hakkı
  • Yargı Etiği
  • Türk Hukukunda Genel ve Özel Af
  • Anayasa Mahkemesi Kararları Çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Anayasaya Uygunluğunun Denetimi
  • Merrick Garland ve Amy Coney Barrett’in Adaylık Süreçleri Işığında Amerikan Yüksek Mahkemesi Yargıcı Atamalarının Politik Niteliği
  • Kısmi Anlaşmalı Boşanma
  • Medeni Birliktelik Sözleşmesi
  • Türk ve Alman Hukukunda Bağışlama Sözleşmesinin İflasından Sonra Bağışlayanın Mali Durumunun Kötüleşmesi Sorunu
  • Pandemi Sürecinde Paket Tur Sözleşmeleri
  • Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi, Hukuki Niteliği ve Uygulamada Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar
  • Covid-19 Salgınının Meslek Hastalığı Olarak Kabul Edilmesi Gerekliliği Üzerine Bir Değerlendirme
  • Şantiye Şeflerinin İşveren Vekili Olarak Hukuki ve Cezai Sorumlulukları
  • Aile İçi Şiddetin İş Hukukuna Yansımaları
  • Kılavuz Kaptanların Tabi Olduğu Kanuna İlişkin Uyuşmazlıklar
  • Endüstri 4.0 Devriminin İşyeri Modelleri Üzerine Yansıması
 • 3. Gün – 19 Aralık 2020
  • Küçüklerin Kişisel Verilerinin Korunması
  • Avrupa, Alman ve Türk Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Parodi İstisnası
  • Türk Hukukunda Kitap Başlıklarının Korunması
  • Robotik Cerrahide Hekimin Kusur Sorumluluğu
  • Covid-19 Pandemisi Bağlamında Sözleşmenin Değişen Koşullara Uyarlanması
  • Covid-19’un yabancı Yatırımcı ile Ev Sahibi Devlet Arasındaki Yatırım Uyuşmazlıklarına Etkisi
  • Devlet Sorumluluğu ve Covid-19 Pandemisi
  • Kişisel Verilerin Korunmasında Devletin Yükümlülükleri
  • Ülke İçinde Yerinden Edilmiş Kişilerin Geri Dönüşleri Hakkındaki Hukuki Çerçeve – Dağlık Karabağ Örneği
  • Robot Hukukunda Etik
  • Oy Hakkına ve Yönetim Kurulunda Temsil Edilmeye İlişkin İmtiyazların Kaldırılması Hususunda Güncel Gelişmeler
  • Anonim Ortaklıklarda Genel Kurul Kararlarının İptal Sebeplerini Düzenleyen Türk Ticaret Kanunu’nun 445 ve İptal Davası Açmaya Salahiyetli Kişilerin Düzenlendiği Türk Ticaret Kanunu’nun 446’ncı Maddelerinin Korelatif İncelenmesi ve Bu Bağlamda Mehaz İsviçre Düzenlemesi ile Karşılaştırılmalı Olarak Ele Alınması
  • Türk Ticaret Kanunu’nun Limited Şirket Ortağının Şirketten Çıkarılmasının Düzenlendiği 640. Maddesine İlişkin Bir Değişiklik Önerisi
  • Olağanüstü Hal Düzenlemeleri Kapsamında TMSF’nin Kayyım Olarak Atandığı Şirketler Bakımından Kefalet Sözleşmesine İlişkin Kurallar ve Anayasa Mahkemesi’nin E. 2018/90, K.2019/85, 14/11/2019 Tarihli İptal Kararı
  • Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerine Karşı Açılacak Sorumluluk Davalarında Genel Kurul Şartı ve TMSF’ye Devredilen Şirketlerde Durum
  • Yabancı Boşanma Kararlarının Tescili Hakkında Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Getirilen Yenilikler ve Uygulamada Doğan Sorunlar
  • Acentenin Müvekkilini Mahkemede Temsil Etme Yetkisinin Yetki Anlaşmalarına Etkisi
  • Çok Taraflı Milletlerarası Antlaşmaların Türk Devletler Özel Hukukundaki Yeri: Genel Bir İnceleme
  • Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmeleri
  • üCovid-19 Kapsamlı Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası
  • İcra ve İflas Hukukunda şikayet Yargılamasında Uygulamada Yaşanan Bazı Sorunlar ve Çözüm Önerileri
  • Görevsizlik Kararının Dava Şartı Arabuluculuk Üzerindeki Etkileri (Arabuluculuğa Başvurunun Zorunlu Olmadığı Uyuşmazlıklarda Arabuluculuğa Başvurmak Zorunlu mudur?)
  • Konkordatoda Rehinli Alacaklılarla Müzakere ve Borçların Yapılandırılması
  • Kolektif Hukuki Himayede Yeni Çözüm Arayışları
  • Görevli Mahkemenin Tespiti Konusunda Uygulamada Yaşanan Bazı Sorunların Yargıtay Kararları Işığında Değerlendirilmesi

Canlı yayın:

Kongre Programı: