Türkiye’de Adalet Hizmetlerinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Durumu Analizi 

Adalet Bakanlığı, 15 Temmuz 2015 tarihinde yayımladığı 2015 – 2019 Yılı Stratejik Planında Türkiye’deki adalet hizmetlerinde 2010 yılından bu yana insan kaynakları ve eğitim kapsamında durum analizi ve değerlendirmeye de yer veriyor.

İnsan Kaynakları ve Eğitim

Beş yılda hakim ve savcı sayısının % 41, diğer personel sayısının % 64 artırıldığını biliyor muydunuz ?

2010 yılında hâkim ve savcı sayısı 10.529 iken Mayıs 2015 itibarıyla bu sayı 14.801 olmuştur. Birinci Plan döneminde hâkim ve savcı sayısındaki artış % 41 dir.

CEPEJ’in 2012 yılı verilerine dayalı olarak hazırladığı 2014 yılı Avrupa Yargı Sistemleri Raporuna göre; Avrupa Konseyi ülkelerinde 100.000 kişiye düşen hâkim sayısı, ortalama 21,3; savcı sayısı ise 11,1 dir. Ülkemizde ise 2015 yılının Mayıs ayı itibarıyla yüz bin kişiye düşen hâkim sayısı ortalama 13, savcı sayısı 6,5 dir.

Hâkim ve savcı sayısında önemli ölçekte artış sağlanmasına rağmen Avrupa Konseyi ortalamasına halen ulaşılamamıştır. Önümüzdeki dönemde ortalamanın yakalanması planlanmıştır. Diğer yandan insan kaynaklarının yalnızca nicelik yönünden değil, nitelik yönünden de geliştirilmesi hedeflenmiş ve eğitim konusuna yalnızca mesleki açıdan değil, yabancı dili de kapsayacak bir bakış açısıyla da yaklaşılmıştır. Bu kapsamda yargı mensuplarının uluslararası alanda eğitim almalarının, yabancı dil öğrenmelerinin ve akademik kariyer yapmalarının önü açılmıştır.

Adalet hizmetlerinde görev yapan yardımcı personel sayısında da önemli derecede artış sağlanmıştır. Ceza infaz kurumlarında görev yapanlar hariç olmak üzere personel sayısı 2010 yılında 32.676 iken bu sayı 6 Şubat 2015 tarihi itibarıyla 53.912 olmuştur. 2010 yılına oranla personel sayısındaki artış % 64 olmuştur. Plan döneminde istinaf mahkemelerinin kurulacağı da göz önünde bulundurularak personel sayısının artırılmasına devam edilecektir.

Mahkemelerde ve ceza infaz kurumlarında görev yapan psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı, sosyolog ve öğretmen gibi uzmanların sayısı da önemli oranda artırılmıştır. Bu uzmanlar başta aile ve çocuk mahkemeleri ile ceza infaz kurumlarında olmak üzere tüm teşkilatta önemli görevler yapmaktadır. Yeni dönemde adalet teşkilatında görev yapan uzmanların sayılarının artırılması ve daha etkin hizmet vermelerinin sağlanması hedeflenmektedir.

Diğer yandan taşra teşkilatında da, Bakanlık merkezinde oluşturulan adalet uzmanlığına benzer bir kadroya ihtiyaç duyulmaktadır. Adli hizmet uzmanlığı adı altında oluşturulması planlanan bu kadro, hâkim ve savcılara belli konularda yardımcı olmak suretiyle iş yükünün hafifletmesinin yanı sıra, yargının etkinliğinin artırılması açısından da önem taşımaktadır.

Yardımcı personelin de hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerine büyük önem verilmektedir. Adliyelerde görev yapan personelin eğitimi için eğitim merkezlerinin kurulmasına ilişkin düzenleme 2014 yılında kanunlaşmıştır. Bu eğitim merkezlerinin 2015 yılından itibaren faaliyete geçirilmesi hedeflenmektedir.

Kaynak: Adalet Bakanlığı 2015 – 2019  Yılı Stratejik Planı