Uygulamalı Miras Hukuku – Doç. Dr. Suat SARI

Çalışmanın özünü 2014-2015 öğretim yılında Miras Hukuku derslerindeki anlatımlar oluşturmaktadır.

Kitap; Miras Hukukunun temel kavramları, yasal mirasçılık, saklı paylar ve saklı paylı mirasçılar, tasarruf oranı ve saklı payların ihlâli hâlinde gündeme gelen tenkis konularını içermektedir.

Çözümlü örneklerde oluşturulan olay kurgusu imkân verdiği ölçüde Miras Hukukunun diğer konularına ilişkin örnek sorulara da yer verilmiştir.

Kitabın Künyesi:

Yazar: Doç. Dr. Suat SARI
Yayınevi: Filiz Kitabevi
ISBN: 978-975-368-404-0
Baskı tarihi: 2015-Mayıs
Boyut: 16 x 24 cm
Sayfa Sayısı: 207

pr_01_268_max

İÇİNDEKİLER

Kısaltmalar
Genel Bibliyografya
I. Miras Hukukunun Anlamı ve Konusu
II.Miras Hukukunun Temel Kavramları
1.Mirasbırakan
2.Miras veya Tereke
3.Mirasçı
4.Ölüme Bağlı Tasarruf
5.Külli halefiyet
a.Miras Ortaklığı/ Ortakların Elbirliği ile Hak Sahipliği
b.Kişisel ve Müteselsil Borçluluk
III.Miras Hukuku Mevzuatı
IV.Yasal Mirasçılar
1.Genel Olarak
2.Yasal Mirasçılar Kimlerdir?
a.Kan Hısımları ve Zümre Sistemi
aa. Kan hısımı kavramı
bb. Kan hısımlarının mirasçılığının belirlenmesinde zümre sistemi
cc. Zümre Sistemine Hâkim İlkeler
b.Evlâtlık ve altsoyu
c.Sağ Kalan Eş
aa. Sağ kalan eşin miras hakkı
bb. Boşanma davasının eşin mirasçılığına etkisi
cc. Butlan davasının mirasçılığa etkisi
dd. İki eşin mirasa hak kazanması
ee. Mal rejimi ve miras hakkı
V. Yasal Mirasçılık İle İlgili Pratik Çalışmalar ve Çözümleri
Olay 1: 1. Zümredeki kan hısımlarının yasal mirasçılığı
Olay 2: 2. Zümredeki kan hısımlarının yasal mirasçılığı
Olay 3: 3. Zümredeki kan hısımlarının mirasçılığı- Aynı anda ölüm karinesi
Olay 4: 2. Zümredeki kan hısımlarının yasal mirasçılığı- Mirasbırakana çift hısımlık bağı ile bağlı kan hısımlarının mirasçılığı- Evlilik dışı çocuğun yasal mirasçılığı
Olay 5: Evlâtlık ve altsoyunun yasal mirasçılığı- Evlâtlık kararı verilmeden önce evlât edinenin ölmesi
Olay 6: Evlâtlığın çift hattan yasal mirasçı olması
Olay 7: Evlâtlık ve altsoyunun yasal mirasçılığı- Evlâtlık ve altsoyunun yalnızca evlât edinene mirasçı olması
Olay 8: Sağ kalan eşin 1. zümre ile birlikte yasal mirasçılığı- Evlilik dışı çocuğun yasal mirasçılığı
Olay 9: Sağ kalan eşin 2. zümre ile birlikte yasal mirasçılığı
Olay 10: Sağ kalan eşin 3. zümre ile birlikte yasal mirasçılığı
VI.Saklı Pay- Saklı Paylı Mirasçılar- Tasarruf Oranı- Tenkis Talebi
Kavramlarına İlişkin Genel Açıklamalar
1.Saklı Paylı Mirasçılar ve Saklı Pay Oranları
2.Mirasbırakanın Tasarruf Oranı
3.Saklı Payları İhlâl Eden Tasarrufların Tenkisi
4.Tasarrufların Saklı Payları İhlâl Edip, Etmediğinin Belirlenmesi
a.Tereke aktifleri
b.Çıkartılacak değerler
aa. Tereke borçları
bb. Cenaze giderleri
cc. Terekenin mühürlenmesi ve defterinin tutulması masrafları
dd. Mirasbırakan ile birlikte yaşayanların üç aylık geçim giderleri
c.Eklenecek değerler
aa. Denkleştirmeye tâbi kazandırmalar
bb. Tenkise tâbi sağlararası kazandırmalar
(i.) Denkleştirmeden kurtulan sağlararası karşılıksız kazandırmalar
(ii.) Mirastan feragati sağlamak için yapılan kazandırmalar
(iii.) Serbestçe dönme kaydı ile yapılanlarla mirasbırakanın ölümünden önceki bir yıl içinde yapılan bağışlamalar
(iv.) Saklı pay kurallarını etkisiz kılmak için yapılan kazandırmalar
(v.) Hayat sigortası satınalma bedeli
5.Tenkiste Sıra
6.Mirası Ret, Mirastan Yoksunluk, Mirasçılıktan Çıkarma ve
Mirastan Feragatin Tasarruf Oranına Etkisi
a.Mirası Reddin Tasarruf Oranına Etkisi
b.Mirastan Yoksunluğun Tasarruf Oranına Etkisi
c.Mirasçılıktan Çıkarmanın Tasarruf Oranına Etkisi
d.Mirastan Feragatin Tasarruf Oranına Etkisi
7.Saklı Payı İhlâl Eden Tasarruflara Karşı Tenkis Talebinin İleri Sürülmesi
a.Tenkis Davası
b.Tenkis Def’i
8.Tenkisin Gerçekleştirilmesi
a.Genel Olarak
b.Sabit Tenkis Oranı
c.Tenkisin Gerçekleştirilmesinde Özellik Taşıyan Durumlar
9.Tenkis Edilen Kazandırmada Geri Verme Borcunun Kapsamı
VII.Saklı Pay, Tasarruf Oranı ve Tenkis Talebine İlişkin Pratik Çalışmalar ve Çözümleri
Olay 1: Yasal mirasçılar-Saklı paylı mirasçılar ve saklı pay oranları-Tasarruf oranı- Ölüme bağlı tasarrufların tenkisi- Bölünemeyen eşyayı konu alan tasarrufun tenkisi ve sabit tenkis oranı- Vasiyetname düzenleme ehliyeti- El yazılı vasiyetnamenin şekli- Maddî anlamda ölüme bağlı tasarruflar- Ölüme bağlı tasarrufta irade sakatlığı
Olay 2: Yasal mirasçılar-Saklı paylı mirasçılar ve saklı pay oranları- Tasarruf oranı- Ölüme bağlı tasarrufların tenkisi- Mirasçı atama tasarrufunun tenkisi- Bölünemeyen eşyayı konu alan tasarrufun tenkisi ve sabit tenkis oranı- Vasiyetnameden dönme
Olay 3: Yasal mirasçılar-Saklı paylı mirasçılar ve saklı pay oranları- Tasarruf oranı- Denkleştirme- Vakıf kurma- Tenkise tâbi sağlararası kazandırma
Olay 4: Yasal mirasçılar-Saklı paylı mirasçılar ve saklı pay oranları- Tasarruf oranı- Mirasın paylaştırılması- Miras Hukuk kurallarının zaman itibarıyla uygulanması- Kardeşlerin saklı payı
Olay 5: Yasal mirasçılar-Saklı paylı mirasçılar ve saklı pay oranları- Tasarruf oranı- Mirastan feragat sözleşmesi Karar Tahlili : Mirasçılıktan çıkarma (Miras hakkından ıskat)
Olay 6: Yasal mirasçılar-Saklı paylı mirasçılar ve saklı pay oranları- Tasarruf oranı- Tenkis Davası- Vasiyetnamenin açılması- Mirastan yoksunluk
Olay 7: Yasal mirasçılar-Saklı paylı mirasçılar ve saklı pay oranları- Tasarruf oranı- Tenkis Davası Mirasın Reddi- Terekenin resmî defterinin tutulması talebi
Olay 8: Yasal mirasçılar- Saklı paylı mirasçılar ve saklı pay oranları- Tasarruf oranı- Edinilmiş mallara katılma rejimi- Katılma alacağı