6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

5 Bölüm ve 39 Maddeden oluşan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 20 Haziran 2012 tarihinde kabul edilerek 30 Haziran 2012 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bölüm ve madde sıramaları şu başlıklar halindedir:

 • BİRİNCİ BÖLÜM
  • Amaç, Kapsam ve Tanımlar
   • Amaç
   • Kapsam ve istisnalar
   • Tanımlar
 • İKİNCİ BÖLÜM
  • İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri
   • İşverenin genel yükümlülüğü
   • Risklerden korunma ilkeleri
   • İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
   • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi
   • İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları
   • Tehlike sınıfının belirlenmesi
   • Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma
   • Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım
   • Tahliye
   • Çalışmaktan kaçınma hakkı
   • İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi
   • Sağlık gözetimi
   • Çalışanların bilgilendirilmesi
   • Çalışanların eğitimi
   • Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması
   • Çalışanların yükümlülükleri
   • Çalışan temsilcisi
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  • Konsey, Kurul ve Koordinasyon
   • Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi
   • İş sağlığı ve güvenliği kurulu
   • İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  • Teftiş ve İdari Yaptırımlar
   • Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, yükümlülük ve sorumluluğu
   • İşin durdurulması
   • Ölümlü iş kazası sebebiyle kamu ihalesinden yasaklama
   • İdari para cezaları ve uygulanması
   • Hüküm bulunmayan haller ve muafiyet
 • BEŞİNCİ BÖLÜM
  • Çeşitli ve Geçici Hükümler
   • Bağımlılık yapan maddeleri kullanma yasağı
   • Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi
   • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler
   • Belgelendirme, ihtar ve iptaller
   • Değiştirilen hükümler
   • Yürürlükten kaldırılan hükümler
   • Atıflar
   • Mevcut yönetmelikler
   • Sağlık raporları
   • İş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü
   • Mevcut sertifika ve belgeler ile ihtar puanları
   • İşyeri hekimliği yapan kurum tabiplerine yapılan ücret ödemeleri
   • Yürürlük
   • Yürütme

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu orijinal kaynağına T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi‘nden ulaşılabilir.