Madde Madde 5. Yargı Paketi

Yargı Reformu Strateji Belgesi ile İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında hazırlanan 5. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. 30 Mayıs 2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürülüğe de giren, aynı zamanda icra sistemine köklü değişiklikler getiren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da en dikkat çekici bölüm çocuk teslimi-icra ilişkisine getirilen düzenleme.

Çocukların icra yoluyla teslimini tamamen değiştiren 5. Yargı Paketi sayesinde 1932 yılından beri uygulanan çocuk teslimi-icra ilişkisi tamamen kaldırılıyor. Bu konuya odaklandığımız ayrıntılı bir haberi daha önce yayımlamıştık:

5. Yargı Paketi İcra Sistemini Kökten Değiştirdi

 • İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un Meclis Genel Kurulunda kabul edilmesiyle doksan yıldır uygulanan fiziki satış usulü yerine elektronik satış usulü getirildi. Böylece icra sistemi dijital gelişmelere uygun olarak sadeleştirilip hızlandırılacak. Buna göre;
  • İsteyen herkes açık artırmalara internete erişim olan her yerden katılabilecek.
  • Açık artırmalara kolay ve şeffaf bir şekilde teklif verilecek.
  • Teklifleri takip etmek için mezat salonlarına gitme zorunluluğu kalkacak.
  • Mahcuz mal veya hak rayiç değerinde satılarak alacaklı ve borçlu menfaati üst seviyede korunacak.
 • İcra sistemi sadeleştirilerek daha da kolaylaştırıldı. Böylece getirilen tarife usulü sayesinde hacizli mallar daha hızlı satışa çıkarılacak.
 • İstihkak işlemlerinde mülkiyeti koruyucu hükümler düzenlendi. 
 • Sicile kayıtlı malların kıymet takdirine ilişkin esaslar yeniden belirlendi.
 • Borçluya haczedilen malını rızaya dayalı satma imkânı verildi. 
 • Borçlar icralarda taksitle ödenirken damga vergisi alınmayacak.
 • İhalenin feshini talep etmeye ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapıldı. Böylece ihale uygulamasında yaşanan ve özellikle takibin tarafları ile ihale alıcısını zarara uğratan birtakım sorunlara çözüm bulunacak.
 • İcra dairelerinin gözetim ve denetimini sağlaması, idari işlerle ilgilenmesi amacıyla icra dairelerine hâkim sınıfından icra dairesi başkanı getirilecek.

Ayrıca yasalaşan 5. Yargı Paketiyle hâkim ve savcı adaylığına atanma şartlarında yer alan “Alışılmışılığın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak” şartı kaldırılıdı.