Adalet hizmetlerinin denetim sisteminin yeniden düzenlenmesi

Günümüzde dünya genelinde klasik ve mevzuata dayalı teftiş sisteminden, yol gösterici ve çözüm üreten performans odaklı denetim sistemine doğru bir geçiş gözlenmektedir. Ülkemiz yargı alanında bilgi teknolojilerini her boyutuyla kullanan ülkelerin başında gelmektedir. Bu gelişimin doğal sonucu olarak adliyelerde rutin teftiş uygulamalarının devamının yanısıra UYAP üzerinden denetim modeli geliştirilmesi de önem arz etmektedir.

Noterler ile icra ve iflas dairelerinin de denetimi Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu’nda görevli hâkim sınıfından olan müfettişler vasıtasıyla yapılmaktadır. Denetimin etkinliğini ve verimliğini artırmak için bu kurumların denetiminde burada görev almış veya alan kişilere de rol verilmesi hususunda çalışma yapılması, ayrıca noter denetimlerinin yeni bir yapıya kavuşturulması hedeflenmektedir.

yargireformu5

Kaynak: Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yargı Reformu Stratejisi 2015