‘Ayrımcılık’ ilk defa Türk Ceza Kanunu’na girdi

İlk Yargı Reformu Stratejisi döneminde askeri yargının görev alanı daraltırılarak sivil kişilerin askeri mahkemelerde yargılanamayacağı düzenlemesi getirilmiş, ilk derece askeri mahkemelerde görev yapan subay üye uygulamasına son verilerek disiplin mahkemeleri yalnızca savaş zamanında görevli kılınmıştır. Ayrıca kamu görevlileriyle ilgili tüm disiplin cezaları yargı denetimi kapsamına alınmış; idarenin iyi işleyişini sağlamak ve idari yargının iş yükünü azaltmak için Kamu Denetçiliği Kurumu kurulmuştur.

Yine dönem içinde adalet hizmetlerinin etkinliğini artırmak, temel hak ve özgürlükleri güçlendirmek üzere altı yargı paketi kanunlaşmıştır. Yapılan mevzuat değişiklikleri ile; tutuklama yasağı konusunda sınır iki yıla yükseltilmiş, tutuklama kararlarının somut gerekçelere dayanması şartı getirilmiş ve azami tutukluluk süresi 5 yılla sınırlandırılmıştır. Ayrıca işkence suçunda zamanaşımı kaldırılmış, kamulaştırma davalarında faiz hususu düzenlenmiş ve hukuk yargılamalarında adli yardım için başvuru yolları kolaylaştırılmıştır. Örgüt propagandası yapma, suç ve suçluyu övme, halkı askerlikten soğutma gibi suçların unsurları yeniden belirlenmiş, “ayırımcılık” suç olarak ilk defa Türk Ceza Kanunu’na girmiş ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nda da iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir

Kaynak: Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yargı Reformu Stratejisi 2015