Kamu idaresinden kaynaklanan iş yükünün azaltılması

Yargı alanında hizmet kalitesinin arttırılmasının önemli koşullarından biri de yargı üzerindeki iş yükünün azaltılmasıdır. Bu kapsamda, yargının iş yükünü olumsuz yönde etkileyen kamu kurum uygulamalarının belirlenerek çözüm önerileri geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması gerekmektedir.

İdari Yargılama Usul Kanunu’nun 10 uncu ve 11 inci maddeleri ihtiyari, 13 üncü maddesi ise zorunlu olarak hak ihlali iddiasında bulunan taraflara iptal veya tam yargı davaları açılmadan önce idarî makamlara başvuru usulünü öngörmüştür. Anılan maddeler uyarınca idare 60 gün içerisinde cevap vermezse talep reddedilmiş sayılmaktadır. Uygulamada idare ya cevap vermemekte ya da gerekçesiz olarak talebi reddetmekte ve bu nedenle başvuru mekanizması beklenen faydayı sağlayamamaktadır. Kanun’da düzenlemeye gidilerek veya uygulamada yeni bir sistem oluşturularak idarenin red sebeplerinin yargısal içtihatlar ve yasal düzenlemeler ışığında yeterli ve ikna edici gerekçelerle desteklenmesinin temini, başvuru usulünden beklenen faydayı sağlayacağı gibi başvuru yolunu daha da işlevsel hâle getirecektir.

Ayrıca kamu personelinin seçimi için yapılan sınavlar ile eğitim ile ilgili sınavlardan kaynaklanan uyuşmazlıkların ilgili idarelerde oluşturulacak komisyonlar marifetiyle çözümü için mevzuatta değişiklik yapılması plânlanmaktadır.

Hazine avukatları ve idarelerin hukuk hizmetleri birimlerine yasa ile tanınan yetkilerin gözden geçirilmesi sonucu uyuşmazlıkların azalması sağlanacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından tesis olunan idarî işlemlerin hukuka uygun olması esastır. Kamu yöneticilerinin iş ve eylemlerinde hukuka uygun olarak dava sürecine yol açmayacak uygulamaların geliştirilmesi gerekmektedir.

Benzer şekilde, kamu yöneticilerinin inisiyatif kullanmaması ya da kullanamaması nedenleriyle uyuşmazlıklar mahkemelere intikal etmektedir. Bu durum iş süreçlerini uzatmakta, emek ve mesai kaybına yol açmakta ve mahkemelerdeki iş yükü artışına sebep olmaktadır.

Bu nedenlerle önümüzdeki dönemde, kamudan kaynaklanan iş yükünün hafifletilmesine yönelik çalışmalar yapılması plânlanmaktadır.

yargi4

Kaynak: Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yargı Reformu Stratejisi 2015