Adalet istatistiklerine ilişkin kapasitenin geliştirilmesi

İstatistiklerin raporlanması ve bilgiye dönüştürülmesi geleceğe yönelik politikalar oluşturma hususunda üst yöneticiler için hayati öneme sahiptir. İstatistik, salt verilerin toplanması olmayıp, verilerin sınıflandırılması, sunulması, tahlil edilmesi ve bu verilerden bir sonuca varılabilmesini içerir. Adalet hizmetlerinin fotoğrafı olan suç ve adalet istatistikleri geleceğin plânlanmasında ve ihtiyaçların tespitinde en önemli bilgi kaynağıdır.

Resmi İstatistik Programı (RİG) ile tüm kamu kurumlarının resmi istatistiklerinin üretimine ve yayınına ilişkin temel ilkeler ve standartlar getirilmiştir. Programa göre, adalet istatistikleri kapsamına giren konularla ilgili olarak Adalet Bakanlığı önemli sorumluluklar üstlenmiştir.

Gelişen Türkiye’nin yeni ve çeşitlenen ihtiyaçları beraberinde birçok istatistiki veriye ihtiyaç duyulmasına da yol açmıştır. Benzer şekilde, üyesi bulunduğumuz ve amacı üye devletlerde yargının etkinliğini ve işleyişini iyileştirmek olan Avrupa Adaletin Etkililiği Komisyonunun (CEPEJ) karşılaştırmalı veri sistemi ile uyumun sağlanmasının gerekliliği, yine Avrupa Birliğine uyum sürecinde yeni uluslararası kurum ve kuruluşların birçok ayrıntıyı kapsayan istatistiki veri taleplerinin bulunması karşısında önümüzdeki dönemde Ulusal Yargı Ağı (UYAP) sistemine doğru ve
eksiksiz veri girişi sağlanarak, adli istatistik kapasite ve kalitesinin arttırılması ile Avrupa Birliği standartlarına uygun hâle getirilmesine ilişkin çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.

yargi2

Kaynak: Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yargı Reformu Stratejisi 2015