Türkiye, Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Sözleşmesini imzalayan ilk ülke

Kadına yönelik ve aile içi şiddetle mücadele konusunda Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından yeni bir adım atılmıştır.

Konsey tarafından 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da imzaya açılan “Kadına Yönelik Şiddetin ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Sözleşme” kadına karşı şiddet ve aile içi şiddet konusunda uluslararası hukukta yaptırım gücü olan ilk sözleşme niteliği taşımaktadır. Türkiye, Sözleşme’yi imzalayan ve onaylayan ilk ülke olmuştur. Sözleşme’de kadına karşı şiddetle mücadele için kapsamlı bir hukukî çerçeve oluşturmak üzere, önleme, koruma, kovuşturma ve mağdur destek mekanizmaları oluşturma konularına yer verilmiştir. Geçen dönemde uluslararası sözleşmelere uyum sağlanması ile kadına karşı şiddetin önlenmesi amacına yönelik olarak hazırlanan 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun 08/03/2012 tarihinde kabul edilmiştir. Önümüzdeki dönemde ilgili bakanlıklar, kurum, kuruluş ve üniversitelerle ortak çalışmalar yapılarak anılan Kanunun etkili bir şekilde uygulanması için gerekli adımlar atılacaktır.

Kaynak: Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yargı Reformu Stratejisi 2015