İstikrarlı, basitleştirilmiş ve öngörülebilir prosedürler yargının etkinliği ve verimliliğinin sağlanmasında önem taşımaktadır. Bu kapsamda soruşturmalarda rehber ilkelerin belirlenmesi etkinlik ve verimliliğin güçlendirilmesi ile adalete güven duygusunun pekişmesine yardımcı olacak değerli bir enstrümandır. Her suç türüne göre soruşturma aşamalarının belirlenmesi,...
Yargıda zaman yönetiminin bütüncül ve sistematik bir şekilde ele alındığı ilk çalışma Avrupa Konseyi Adaletin Etkinliği Komisyonu (CEPEJ) tarafından gerçekleştirilmiştir.  CEPEJ tarafından yargılamaların makul sürede sonlandırılmasına yönelik olarak ‘Yargıda Zaman Yönetimi’ konusunda uygulanabilir tavsiyeler oluşturulmuştur. Ülkemiz 2013 yılı itibariyle...
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); Almanya'da avukatlık sistemi nasıl? Alman hukuku avukat olabilmeyi, yargıç olabilme hakkına...
Yargı-medya ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde geliştirilmesi ve yargı-basın sözcülüğü kurumunun etkin bir şekilde hayata geçirilmesi amacıyla ”Kitlesel Medya ve Yargı Arasındaki İlişkilerin Güçlendirilmesi“ Projesi başlatılmıştır. Projenin hedefi, yargının bağımsızlığı ilkesi ve masumiyet karinesi çerçevesinde yargısal faaliyetler hakkında sağlıklı bilgi...
Nitelikli ve ihtiyaca uygun çalışma mekânları, güncel ve etkin bilişim sistemi, yeterli teknolojik donanım olmadan iyi adalet hizmeti verilmesi mümkün değildir. Altyapının en önemli unsurunu oluşturan teknolojik altyapı; kamu hizmetleri açısından verimliliğin ve etkinliğin artması yanında emek ve...
Adli süreç ve hizmetleri elektronik ortama taşıyacak ve öncelikle yargı organları arasında bilgi ağını oluşturacak e-adalet sisteminin kurulması için Ulusal Yargı Ağı Projesinin (UYAP) donanım ve yazılım altyapısı tamamlanmış olup, sistemin daha da etkin hale getirilmesi için çalışmalara...
Noterlik sisteminin güçlendirilmesi suretiyle noterlere bazı çekişmesiz yargı işlerinin verilmesi, yargı reformu kapsamında yürütülen çalışmalardan biri olmuştur. Bu kapsamda mahkemelerin yanı sıra noterlere de mirasçılık belgesi düzenleme görevi verilmiştir. Ayrıca hizmetlerin daha kısa sürede yerine getirilmesi için sayıları...
Saydamlık, yargısal faaliyetler ve hizmetler hakkında anlaşılır, erişilebilir ve açık bilgiler sunulmasını içerir. Bu nedenle, yargı etkinliği ve verimliliği ile de doğrudan ilgili bir unsurdur. Saydamlığın sağlanabilmesi bilgilerin kamuoyu tarafından kolayca anlaşılabilir ve erişilebilir bir şekilde açıklanmasını gerektirir....
Adil yargılanma hakkı AİHS’nin 6 ncı maddesi ile 1982 Anayasasının çeşitli maddelerinde düzenlenmiştir. İnsan haklarının, yargılama alanındaki en önemli yansımalarından biri adil yargılanma hakkıdır. Adil yargılanma hakkının en temel unsuru yasal, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme önünde yargılanma...
Mahkeme ve savcılık teşkilâtlarının adliye içindeki konumları ve mekânları ile adalet komisyonlarının yeniden yapılandırılması Yargı faaliyetlerinin yürütülmesindeki kalite unsurlarından birini de hizmet binalarının oluşturduğu kuşkusuzdur. Son yıllarda hizmet binaları yapılırken özellikle büyük mahallerde mahkemeler ile savcılıkların mümkün olduğunca mekânsal olarak ayrılması...