Nitelikli ve ihtiyaca uygun çalışma mekânları, güncel ve etkin bilişim sistemi, yeterli teknolojik donanım olmadan iyi adalet hizmeti verilmesi mümkün değildir. Altyapının en önemli unsurunu oluşturan teknolojik altyapı; kamu hizmetleri açısından verimliliğin ve etkinliğin artması yanında emek ve...
Kadına yönelik ve aile içi şiddetle mücadele konusunda Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından yeni bir adım atılmıştır. Konsey tarafından 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da imzaya açılan “Kadına Yönelik Şiddetin ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair...
Etkinliği ve verimliliği hedefleyen bir yargı sisteminin varlığı hukuk devletinin gereklerindendir. Etkinlik ve verimlilik, adalet hizmetleri alanında kullanılan sınırlı kaynaklarla (beşeri, mali, teknolojik vb.) en iyi sonucun alınması ve amaçların gerçekleştirilmesine uygun araçları içeren sistemin kurulmasını ifade etmektedir. Bu kavramlar 1982 Anayasasında...
Yargı mensuplarının uyması gereken temel etik değerler yargı camiasının öteden beri tartıştığı temel alandır. Adil yargılanma hakkı kapsamında; yargılamaların bağımsız, tarafsız ve etkin bir şekilde yapıldığına dair gerek davanın taraflarında gerekse kamuoyunda kuvvetli bir inancın olması bir zorunluluktur....
Hesap verebilirlik; “hizmetlerin nitelikli ve verimli yürütülmesine yönelik sorumluluğu ve bunun uygun araçlarla açıklanması yükümlülüğü” anlamına gelmektedir. Halktan aldığı yetkileri kullananların hesap verebilirliği; devlet-vatandaş ilişkilerinde güvenin tesis edilmesine hizmet etmekte ve demokrasinin özünde yer almaktadır. Hesap verebilirlik niteliğine göre; hukukî, yönetsel, kamusal ve...
Raportör: İsmail Cengiz ve Abdurrahman Savaş Günümüzde bizim tarihi, kültürel adıyla “Doğu Türkistan” olarak tanıdığımız “Uygur Özerk Bölgesi” olarak adlandırılan bölgenin hukuki durumu hakkında olsun, iddia edilen insan hakları ihlalleri ile ilgili olsun, genel anlamda net...
Yüksek mahkemelerden Anayasa Mahkemesi ile Uyuşmazlık Mahkemesi kararlarının tamamı Resmi Gazete’de ve ayrıca internet ortamında yayımlanmakta, Yargıtay ve Danıştay’ın verdiği kararların ise sadece emsal nitelikte olanlarının yayımlanması ile yetinilmektedir. Bu durum ise yargı profesyonelleri ve diğer ilgililerin kararları...
Mağdur haklarının kurumsal düzeyde etkili bir şekilde takibi ile savunmasız grupların adalete erişiminde daha etkin ve proaktif bir çalışma düzeni oluşturulmuştur. Bu kapsamda Adalet Bakanlığında Mağdur Hakları Daire Başkanlığı kurulmuştur. Başkanlıkça mağdurlara yönelik etkin bir müdahale programı uygulamak...
Yargılamaların gecikmesi sonucunu doğuran sebeplerin en önemlilerinden birini de iş yükü fazlalığı oluşturmaktadır. Günümüzde birçok ülke bazı uyuşmazlıkların yargı dışında halli için yargı sistemlerinde önlem almıştır. Ceza yargılamasında uzlaşma ya da hukuk yargılamasında alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri bu...
Yargı etiği konusunda uluslararası alanda genel kabul görmüş temel prensipleri içeren “Bangalore Yargı Etiği İlkeleri” HSYK tarafından 27 Haziran 2006 gün ve 315 sayılı karar ile tavsiye edilmiştir. Ayrıca savcılar için etik ve davranış biçimlerine ilişkin Avrupa...