Yargıda zaman yönetiminin bütüncül ve sistematik bir şekilde ele alındığı ilk çalışma Avrupa Konseyi Adaletin Etkinliği Komisyonu (CEPEJ) tarafından gerçekleştirilmiştir.  CEPEJ tarafından yargılamaların makul sürede sonlandırılmasına yönelik olarak ‘Yargıda Zaman Yönetimi’ konusunda uygulanabilir tavsiyeler oluşturulmuştur. Ülkemiz 2013 yılı itibariyle...
Yargı Reformu’nun önemli bir unsurunu da icra ve iflas sisteminin etkinleştirilmesi oluşturmaktadır. Bu kapsamda Adalet Bakanlığında bir Daire Başkanlığı kurulmuştur. İcra ve iflas sisteminde görev yapan personel sayısının artırılması da etkinliğin sağlanmasına yönelik çalışmalardan biridir. Bunların yanı...
Yargılamaların gecikmesi sonucunu doğuran sebeplerin en önemlilerinden birini de iş yükü fazlalığı oluşturmaktadır. Günümüzde birçok ülke bazı uyuşmazlıkların yargı dışında halli için yargı sistemlerinde önlem almıştır. Ceza yargılamasında uzlaşma ya da hukuk yargılamasında alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri bu...
Yargı-medya ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde geliştirilmesi ve yargı-basın sözcülüğü kurumunun etkin bir şekilde hayata geçirilmesi amacıyla ”Kitlesel Medya ve Yargı Arasındaki İlişkilerin Güçlendirilmesi“ Projesi başlatılmıştır. Projenin hedefi, yargının bağımsızlığı ilkesi ve masumiyet karinesi çerçevesinde yargısal faaliyetler hakkında sağlıklı bilgi...
Yargı mensuplarının uyması gereken temel etik değerler yargı camiasının öteden beri tartıştığı temel alandır. Adil yargılanma hakkı kapsamında; yargılamaların bağımsız, tarafsız ve etkin bir şekilde yapıldığına dair gerek davanın taraflarında gerekse kamuoyunda kuvvetli bir inancın olması bir zorunluluktur....
Adli süreç ve hizmetleri elektronik ortama taşıyacak ve öncelikle yargı organları arasında bilgi ağını oluşturacak e-adalet sisteminin kurulması için Ulusal Yargı Ağı Projesinin (UYAP) donanım ve yazılım altyapısı tamamlanmış olup, sistemin daha da etkin hale getirilmesi için çalışmalara...
Kadına yönelik ve aile içi şiddetle mücadele konusunda Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından yeni bir adım atılmıştır. Konsey tarafından 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da imzaya açılan “Kadına Yönelik Şiddetin ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair...
Çocuk Koruma Kanunu ile Çocuk Hakları Sözleşmesinin temel ilkeleri güvence altına alınmıştır. Önümüzdeki dönemde çocukların “yüksek yararını” gözetmek ve onların “iyi olma hâlini ve esenliklerini destekleyici” stratejileri geliştirmek öncelikli alanımız olmaya devam edecektir. Bu kapsamda çocuğun yüksek yararı...
Mağdur haklarının kurumsal düzeyde etkili bir şekilde takibi ile savunmasız grupların adalete erişiminde daha etkin ve proaktif bir çalışma düzeni oluşturulmuştur. Bu kapsamda Adalet Bakanlığında Mağdur Hakları Daire Başkanlığı kurulmuştur. Başkanlıkça mağdurlara yönelik etkin bir müdahale programı uygulamak...
Plan dönemi içinde adalete erişim alanında da önemli adımlar atılmıştır. Hukuk yargılamalarında adli yardım hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi için başvuru yolları Hukuk Mukamemeleri Kanunu’nda değişiklik yapılarak kolaylaştırılmış, bilgiye erişim kapsamında www.hukukiyardim.gov.tr internet adresi üzerinden gerekli hukuki bilgilere tarafların ulaşımı...